Met deze maatregelen moet Vlaanderen groener worden tegen 2030

Net op de dag dat het Europees Milieuagentschap bekendmaakte dat elk jaar 12.580 Belgen vervroegd sterven door de luchtvervuiling, heeft het Vlaams Parlement een ambitieuze klimaatresolutie goedgekeurd.

In de resolutie - een akkoord tussen meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld en oppositiepartijen sp.a en Groen - wordt de Vlaamse regering aangespoord tot verregaande maatregelen op vlak van mobiliteit, energie en economie.

In de resolutie gaat veel aandacht naar ruimtelijke ordening. Het woord "betonstop" komt er niet in voor, maar het parlement vraagt de Vlaamse regering wel om "er voor te zorgen dat het ruimtebeslag versneld afneemt". Nu wordt er elke dag zowat 6 hectare open ruimte ingenomen.
    
Er wordt gevraagd om in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat de Vlaamse regering moet uitwerken, "een ambitieus pad uit te stippelen met tussentijdse doelstellingen, onder andere in 2025, om de toename van het ruimtebeslag zo snel als mogelijk en binnen dit kader tot 0 hectare terug te brengen".
    
"We moeten in de eerste plaats aan 'inbreiding' doen. Dat wil zeggen: extra woningen toelaten in bestaande kernen en leegstaande panden herbestemmen. Slecht gelegen percelen, omdat ze bijvoorbeeld kunnen overstromen of slecht ontsloten zijn, snijden we niet aan. Uiteraard vergoeden of compenseren we dan wel de eigenaars", zegt Wilfried Vandaele (N-VA).
    
De resolutie bevat een hele reeks aanbevelingen in zowat alle beleidsdomeinen. Zo vraagt de tekst onder meer om een afbouwscenario voor verwarmingsketels met fossiele brandstoffen. Bij woningrenovatie zullen mensen beter begeleid worden en minder met rompslomp te maken krijgen. "Omdat woningen daardoor aan kwaliteit inboeten, onze uitstoot hoog blijft en we kansen laten liggen om jobs te creëren, geeft de resolutie prioriteit aan ambitieuze doelstellingen voor renovatie, met oog voor begeleiding en administratieve ontzorging", zegt Bruno Tobback (sp.a)
    
Inzake mobiliteit pleit het parlement ervoor om een budgetneutrale kilometerheffing voor personenwagens te onderzoeken en om "in het traject naar 2050" een uitdoofscenario uit te werken voor auto's met verbrandingsmotor. "Tegen 2030 wordt de verkoop en inverkeerstelling daarvan gehalveerd. We zullen bij Europa aandringen op het uitfaseren van de verkoop van dergelijk auto's tegen 2035. Al vanaf 2019 zal De Lijn alleen nog schone bussen mogen aankopen", zegt Johan Danen (Groen).
    
De Vlaamse regering moet er bij de federale collega's op aandringen om bedrijfswagens makkelijker te laten inruilen voor een mobiliteitsbudget of extra netto-loon.
    
De resolutie zet fors in op energie en circulaire economie. "Het potentieel op vlak van hernieuwbare energie en circulaire economie zijn daarbij torenhoog. Dat willen we met deze resolutie echt benutten. En daarvoor moeten we alle burgers en bedrijven mee krijgen. We doen het met ons allen of we doen het niet", zegt Willem-Frederik Schiltz (Open Vld).
    
De ministers van de Vlaamse regering zouden elk jaar over de voortgang in hun domein moeten rapporteren aan de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. "Nooit eerder hadden we zo'n stevige stok achter de deur als het op klimaatbeleid aankomt", zegt Robrecht Bothuyne (CD&V). Hij maakt zich ook sterk "dat een versterkt en slim klimaatbeleid hand in hand gaat met versterkte economische competitiviteit en de creatie van jobs".

Gebrek aan collegialiteit

De Bond Beter Leefmilieu is tevreden met de resolutie. "Net zoals het klimaatakkoord van Parijs zal deze resolutie de energietransitie in Vlaanderen versnellen", zegt Jonathan Lambregs van de BBL.
    
Vlaams Belang werd niet bij de resolutie betrokken en onthield zich bij de stemming. Fractieleider Chris Janssens betreurde "het gebrek aan collegialiteit". Zijn fractie heeft ook inhoudelijke bezwaren - zo wil ze geen kilometerheffing voor personenwagens of nieuwe groene subsidiestromen. "Er zal dus geen kamerbrede steun kunnen zijn", zei Janssens.