"Klimaatverandering zal voor meer zomerdroogte en wateroverlast zorgen"

BELGA
Wetenschappelijk onderzoek naar de klimaatverandering toont aan dat de hevige zomeronweders extremer kunnen worden, maar dat er veel minder kleine regenbuien zullen voorkomen. Dit zorgt voor een daling in de totale neerslaghoeveelheden 's zomers. Klimaatverandering zorgt dus voor twee soorten waterbeheerproblemen: meer kans op droogte en laagwaterproblemen, en anderzijds meer overstromingen, vooral rioleringsoverstromingen.

Dat meldt Vlario, het kenniscentrum en overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen, in een persbericht. Basis is een studie van prof. Patrick Willems (KU Leuven) over urbanisatie en klimaatverandering.

Buffervoorzieningen 
Om het hoofd te kunnen bieden aan de grotere extreme regenbuien, zullen gemiddeld in Vlaanderen 20 tot 30 procent bijkomende buffervoorzieningen moeten gebouwd worden. Indien niets gedaan wordt, zullen rioleringen en bijhorende bergings- en infiltratievoorzieningen gemiddeld tweemaal zo vaak overlopen. De verdroging zou anderzijds de laagwaterdebieten in onze rivieren aanzienlijk doen dalen.

Urbanisatie
De bebouwde oppervlakte in Vlaanderen is sinds de jaren 1970 lineair gestegen. In 1976 was 7,2 pct van de oppervlakte bebouwd, in 1988 11,7 pct en in 2000 al 18,3 pct. Ongeveer de helft daarvan is effectief verhard. De stijging in bebouwde oppervlakte loopt parallel met de bevolkingsgroei en de economische groei. Op basis hiervan is een extrapolatie gemaakt. Bij ongewijzigd beleid en gemiddelde groei van de bebouwing, komt men tegen 2050 uit op 41,5 pct bebouwing en ongeveer 20 pct verharde oppervlakte.

"De toename in verharding zorgt voor meer en snellere afstroming van regenwater naar riolering en waterlopen en een vermindering van het aanvullen van onze grondwatertafel. De toenemende urbanisatie versterkt dus zowel de overstromings- als de verdrogingsproblematiek", stelt Vlario.

Vlario stelt voor om de beide typen van waterbeheerproblemen gezamenlijk aan te pakken en wil maximaal inzetten op opwaartse bergings- en infiltratievoorzieningen.

Indien niets gedaan wordt, zullen rioleringen gemiddeld tweemaal zo vaak overlopen

"Urbanisatie versterkt overstromingsproblematiek"

Vlario