Stad laat asbestdeeltjes in wegfundering analyseren

Bewoners van de Moortelhoekstraat in Belsele hebben hun bezorgdheid geuit aan de stad over het gebruik van asbestmateriaal bij de wegenwerken in hun straat. In de Moortelhoekstraat zijn momenteel rioleringswerken aan de gang. De bewoners meldden dat het puin dat de aannemer gebruikt voor de onderfundering van het nieuwe wegdek mogelijk stukjes asbest bevat. "Na de melding hebben we onmiddellijk een extra controle laten uitvoeren. Dit verloopt in twee fasen. Uit een eerste kwalitatieve analyse van het puin bleek dat er een minimale hoeveelheid aan asbestmateriaal aanwezig is. Het tweede onderzoek moet de concentratie aan asbesthoudend materiaal aantonen. Er wordt nagegaan of het aanwezige asbestmateriaal onder de norm van 100mg/kg zit", meldt de stad.


Van zodra de resultaten bekend zijn, zullen die rechtstreeks aan de buurtbewoners worden meegedeeld en zal het stadsbestuur, in overleg met de aannemer en het studiebureau, eventueel verdere maatregelen nemen.


"Het werken met puinmateriaal voor een onderfundering is evenwel een gangbare praktijk in heel Vlaanderen. De lokale overheden worden gestimuleerd om daarvan gebruik te maken, in plaats van te werken met nieuw ontgonnen materialen." (JVS)