"Vooral ontevredenheid over mobiliteit"

INWONERS BEZORGEN SCHEPENCOLLEGE LIJST MET WERKPUNTEN VIA ENQUÊTE

62 procent vindt dat de mobiliteitsproblemen snel aangepakt moeten worden.
Foto Vertommen 62 procent vindt dat de mobiliteitsproblemen snel aangepakt moeten worden.
Het weren van het (zwaar) verkeer, meer parkeergelegenheid, meer faciliteiten voor vrijetijdsbesteding, het behouden van het landelijk karakter en betere fietspaden: dat zijn de vijf voornaamste punten waarmee het volgende schepencollege aan de slag moet. Dat blijkt uit de grootschalige tevredenheidsenquête die in de lente bij de inwoners van Kortenberg gehouden werd.

833 inwoners, goed voor vijf procent van de bevolking in Kortenberg, namen in mei en juni deel aan de enquête die het schepencollege en de stuurgroep rond 700 jaar Charter van Kortenberg lanceerden. Met die tevredenheidsenquête wilde men nagaan in hoeverre er deze legislatuur rekening werd gehouden met de zes basisprincipes die in 2012 samen met honderd inwoners vastgelegd werden in een charter. De zes basisprincipes zijn: solidariteit, samenleven, respect, een aangename en veilige (groene) leefomgeving, aandacht voor elkaar en mobiliteit.


Voortaan zal men in elke legislatuur zo'n tevredenheidsenquête houden, waarna de resultaten afgetoetst worden op de charterprincipes.

Mobiliteit en vrije tijd

Uit de eerste resultaten blijkt dat de Kortenbergenaar niet tevreden is over het basisprincipe mobiliteit. Maar liefst 62 procent geeft aan dat de mobiliteitsproblemen prioritair aangepakt moeten worden.


"Er wordt vooral over het vele zwaar verkeer en het sluipverkeer geklaagd", zegt Jan Ieven van de gemeente Kortenberg. "Tegelijkertijd geeft 60 procent van de deelnemers ook wel toe dat ze hun verplaatsingen binnen de gemeente met de wagen doen. Daardoor creëer je natuurlijk veel verkeer in de straten. Ook qua parkeeraanbod is er beterschap nodig volgens de deelnemers. Daarnaast hekelen de inwoners het gebrek aan fietsinfrastructuur."


Een ander werkpunt volgens de deelnemers is het gebrek aan faciliteiten voor vrije tijd, terrasjes en café's. Vooral in deelgemeente Meerbeek is dat het geval.


"Het zijn voornamelijk de jongere deelnemers die hier een werkpunt van maakten", aldus nog Jan Ieven. "De ouderen kampen dan weer met wat angst omtrent de anderstaligen en andere culturen. Tot slot willen de inwoners dat het landelijk karakter van Kortenberg behouden blijft."


"Een vierde van de deelnemers gaf aan dat het niet prettig wonen is in de gemeente, terwijl 63 procent zich hier goed voelt en 12 procent hier echt graag woont."


Gisteren werden de resultaten van de tevredenheidsenquête aan alle adviesraden voorgelegd. Zij zullen alles interpreteren in functie van de charterprincipes. Zo zal nagegaan worden welke basisprincipes nageleefd werden en op welk vlak er nog verbetering nodig is. Het resultaat daarvan zal aan het schepencollege dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober volgend jaar aan de macht komt voorgelegd worden.


"Op die manier hebben de inwoners echt inspraak in het beleid, terwijl het in het verleden vaak net andersom was", besluit Jan Ieven.