Concrete plannen voor waterleiding

AGENTSCHAP NATUUR EN BOS BEHEERT OOK KOMENDE 30 JAAR DE HEIDE

Burgemeester Lukas Jacobs in de brandtoren van de Kalmthoutse Heide. Die is nu 25 meter hoog, maar voor een betere verbinding met het netwerk voor de hulpdiensten zou hij zelfs 35 meter hoog moeten zijn.
Laenen Burgemeester Lukas Jacobs in de brandtoren van de Kalmthoutse Heide. Die is nu 25 meter hoog, maar voor een betere verbinding met het netwerk voor de hulpdiensten zou hij zelfs 35 meter hoog moeten zijn.
De gemeente Kalmthout, die zo'n 800 hectare van de Kalmthoutse Heide bezit, sluit een erfpachtovereenkomst van dertig jaar af met het Agentschap Natuur en Bos voor het beheer van de Heide. ANB betaalt er jaarlijks 54.000 euro voor. Het geld moet naar brandveiligheid, recreatie of toerisme gaan. Projecten die al besproken zijn: een nieuwe brandtoren, een ondergrondse waterleiding en een beter communicatienetwerk.

De Kalmthoutse Heide is voor 800 hectare eigendom van de gemeente Kalmthout, maar al sinds 1968 heeft de gemeente een overeenkomst, eerst met het ministerie van Landbouw, later met de Vlaamse Gemeenschap (in dit geval het Agentschap Natuur en Bos, red). Die huurden het terrein voor een bedrag van zo'n 53.000 euro. Het contract loopt echter eind dit jaar af en dus moest er onderhandeld worden over een nieuwe overeenkomst. ANB wilde niet meer weten van een huur, waardoor er nu wordt overgestapt naar een erfpacht. "ANB zal nu geen bedrag meer betalen aan de gemeente, maar het bouwt een investeringskapitaal op van jaarlijks 54.000 euro, dat ook nog eens wordt geïndexeerd", vertelt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). "Dat bedrag moet geïnvesteerd worden in de Kalmthoutse Heide zelf. HIermee verzekeren we het verder beheer van de Heide voor dertig jaar.

Brandveiligheid

Het nieuwe contract met ANB loopt over een periode van dertig jaar, dus tot en met 2048. Het geldt dat wordt opgebouwd, moet besteed worden aan projecten die ofwel het natuurbeheer ten goed komen ofwel de recreatie en het toerisme rond de Kalmthoutse Heide. Maar ook brandveiligheid is een belangrijk beleidsdomein in de Heide zeker na de grote heidebrand van 2011. Zo werd heel het gebied vrij recent nog voorzien van paaltjes met daarop nummers en codes waardoor vooral de hulpdiensten zich sneller en beter kunnen oriënteren in noodgevallen. Op het vlak van brandveiligheid zijn er nu al enkele concrete pistes. "Er moet sowieso werk gemaakt worden van een nieuwe brandtoren", zegt Lukas Jacobs. "Niet zozeer omdat de huidige versleten is of onveilig zou zijn, integendeel, maar wel omdat er ook werk gemaakt moet worden van een beter ASTRID-netwerk voor de hulpdiensten. Nu is er in sommige delen nauwelijks of geen dekking. Maar voor dat netwerk moet de brandtoreneen stuk hoger zijn (35 in plaats van de huidige 25, red). De hogere toren zou ook voor de toeristen een beter zicht geven."

Drie km waterleiding

Maar een ander project dat al besproken is, is het aanleggen van een waterleiding. "Na de grote brand in 2011 wordt er veel nagedacht over watervoorziening op de Kalmthoutse Heide", zegt Jacobs.

Beginstadium

"Er is ooit gedacht aan het plaatsen van ondergrondse en bovengrondse waterciternen, maar dat wil niet iedereen. Daarom wordt er nu ingezet op de piste van het aanleggen van een ondergrondse waterleiding. Het zou dan gaan om ongeveer drie kilometer onder bestaande wegen met een geraamde kostprijs van 250.000 euro. Een uitvoeringstermijn is er zeker nog niet. Het zit allemaal nog in een beginstadium."