Helft minder huizen op Hoekakker

DISTRICTSRAAD STUURT ONTWERPBUREAU TERUG NAAR TEKENTAFEL

Buurtbewoners bekijken een maquette van de plannen. Na inspraak van de buurt, en met steun van Ekerse politieke partijen, komt er een aanpassing van de bebouwingsplannen.
Alfons Schryvers Buurtbewoners bekijken een maquette van de plannen. Na inspraak van de buurt, en met steun van Ekerse politieke partijen, komt er een aanpassing van de bebouwingsplannen.
Er komen geen 600 woningen op Hoekakker, maar wel 360. Dat heeft de Ekerse districtsraad beslist. Die vindt dat er in het voorontwerp te veel aandacht ging naar bebouwing. Bovendien wordt het aantal bouwlagen teruggebracht van zes naar drie. De plannenmakers kunnen nu aan het werk om alles uit te tekenen.

Het masterplan Hoekakker werd opgesteld door het ontwerpbureau BUUR in opdracht van projectontwikkelaar nv Vooruitzicht en sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Die zijn eigenaar van respectievelijk twee derde en één derde van Hoekakker, een onbebouwd en groen gebied van ongeveer 18 hectare, waarin Donkse Beek, Laarse Beek en Oudelandse Beek stromen. Sinds 2016 is Hoekakker woongebied en kort daarop doken de eerste plannen op om er woningen neer te zetten. Zowel Ekerse politieke partijen als buurtbewoners zagen een volledige bebouwing niet zitten.

Een simulatiebeeld van het parkgedeelte in het oorspronkelijke voorontwerp.
rv Een simulatiebeeld van het parkgedeelte in het oorspronkelijke voorontwerp.

Compromis

Uiteindelijk kwam een compromis uit de bus om van de Hoekakker een combinatie van wonen en een parkgebied te maken. Voor de districtsraad legt het laatste ontwerp echter nog te veel aandacht op bebouwing en daarom moet dat afgezwakt worden.

Strikte voorwaarden

Het voorontwerp van het masterplan voorzag oorspronkelijk in een woonwijk met zo'n 600 woningen en appartementen, gebouwd rond een publiek park. Het park neemt meer dan twee derde van de totale oppervlakte van het projectgebied in. Op die manier moet het geheel uitgroeien tot een groen hart voor Ekeren-Donk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontspannen. De Ekerse districtsraad formuleert nu in haar advies een aantal strikte voorwaarden op vlak van ruimtegebruik, waterhuishouding, bebouwing, mobiliteit, duurzaamheid en gemeenschapsfuncties. Bovendien wil het district actief betrokken worden bij de opmaak, en invulling, van het parkgebied en een structurele oplossing voor de waterproblematiek.

Dorpskarakter

De districtsraad adviseert ook een woningdichtheid van maximaal 20 woningen per hectare, wat neerkomt op ongeveer 360 wooneenheden met een maximum van 3 bouwlagen. Minder bouwlagen mag ook niet betekenen dat het percentage verharding op Hoekakker toeneemt. De ontwikkeling van Hoekakker moet voor de districtsraad in harmonie aansluiten bij heel Ekeren-Donk zodat het dorpskarakter en de identiteit van deze wijk gevrijwaard blijven. Bovendien vraagt de raad dat het volume aan bijkomende woningen op Hoekakker recht evenredig in verhouding moet staan tot structurele, haalbare en efficiënte mobiliteitsoplossingen. De districtsraad vraagt ook een nieuwe of verbeterde mobiliteitsstudie die wordt uitgevoerd door een neutrale instantie en aandacht voor duurzaamheid bij het ontwikkelen van de woonzone. In een volgende fase wordt het aangepaste voorontwerp uitgewerkt in een definitief plan waarna de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kan starten. Dat plan is wettelijk nodig om nadien de noodzakelijke bouwvergunningen te kunnen afleveren. Volgens de huidige timing kunnen de eerste woningen gebouwd worden in 2019.