Overheid vangt gehandicapte vrouw op maar tekent verzet aan tegen uitspraak rechter

THINKSTOCK
Een gehandicapte vrouw die vorige donderdag van de rechter in Dendermonde gelijk kreeg, kan dankzij afspraken van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) worden opgevangen in de instelling waar ze nu verblijft. De rechter had na een eenzijdig verzoekschrift bevolen dat de Vlaamse overheid haar opvang moet bieden. Het VAPH zegt dat het verzet zal aantekenen tegen die uitspraak Volgens het VAPH verdienen alle personen met een handicap een gelijk recht op toegang tot ondersteuning.

Het VAPH toont zich vandaag in een persmededeling verbaasd over de uitspraak van de rechter. "In dit specifieke geval koos de betrokkene immers niet voor de voorziene beroepsprocedure, maar voor een procedure op eenzijdig verzoekschrift", aldus het VAPH. "In dergelijke procedures wordt de tegenpartij niet gehoord. Het VAPH was daardoor tot ontvangst van de beschikking niet op de hoogte van de ondernomen gerechtelijke stappen."

Intussen heeft het VAPH de nodige afspraken gemaakt, zodat de vrouw kan opgevangen worden in de voorziening waar ze nu verblijft. Dit gebeurt in afwachting van een definitieve uitspraak, want het VAPH zal verzet aantekenen "vanuit de zorg voor het gelijkheidsprincipe".

"De bekommernis van het VAPH is dat alle mensen met een handicap in de bestaande context van schaarste tenminste de garantie moeten hebben dat de toewijzing van ondersteuning volgens vergelijkbare beoordelingscriteria verloopt", stelt het VAPH in zijn persbericht. "De voorbije jaren is er een enorme inspanning geleverd om de toewijzing van die schaarse middelen zo objectief en eerlijk mogelijk te laten verlopen. De Regionale Prioriteitencommissies nemen hier telkens weer een bijna onmogelijke taak op zich."

Noodsituatie
Het VAPH vindt het ook onaanvaardbaar dat we zouden evolueren naar een systeem waarbij wie zich rechtsprocedures kan veroorloven, meer kansen op zorg en ondersteuning maakt dan wie dat niet kan. "Elke persoon met een handicap moet een gelijk recht op ondersteuning hebben", vindt het VAPH.

In dit dossier gaat het om een 64-jarige vrouw met een handicap, wier zus, die haar zorg op zich nam, plots ziek werd. Sinds september 2013 kon zij daarom gebruik maken van de procedure "noodsituatie". Daarbij wordt opvang verzekerd voor een periode van 10 weken. De bedoeling is dat in die tijd kan gezocht worden naar een definitieve oplossing. Dat deed de betrokkene, maar haar aanvraag kon tot hiertoe niet worden toegekend.

Na een eerste negatieve beslissing werd opnieuw een aanvraag ingediend, omdat de situatie gewijzigd was. Ook daarop kwam een negatieve beslissing, wegens gebrek aan middelen. Tegen die twee negatieve beslissingen werd tot hiertoe geen beroep aangetekend via de voorziene weg. Wel stapten twee belangenverenigingen voor haar naar de rechtbank van eerste aanleg.

Decreet
Het VAPH is zich pijnlijk bewust van het schrijnende van dit soort situaties, die er nog steeds zijn ondanks de voortdurende verhoging van de budgetten (+146 miljoen euro in de voorbije regeerperiode). Het decreet persoonsvolgende financiering en de ingezette vernieuwing in de sector, samen met een overeenkomstige budgettaire groei, moet hierop een antwoord bieden.

"In afwachting van de resultaten levert het VAPH alle mogelijke inspanningen, binnen de regelgeving en de door het Vlaamse parlement besliste budgettaire context, om de toewijzing van de beschikbare middelen zo correct mogelijk te laten verlopen en vernieuwende initiatieven een kans te geven", zo besluit het VAPH zijn persmededeling.