Tijdelijke beslissingsstop voor asielaanvragen van Irakezen uit Bagdad

rv
Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) gaat onderzoeken of alle personen afkomstig uit de Iraakse hoofdstad Bagdad en omgeving nog langer per definitie een subsidiaire bescherming moeten krijgen. Er zijn immers twijfels bij de recentelijk ingediende asielaanvragen. Zolang het onderzoek loopt, worden er geen beslissingen meer genomen voor deze asielzoekers.

Uit een eerste analyse van de nieuwe aanvragen van mensen uit Bagdad blijkt dat velen "gelijkaardige feiten op eerder stereotiepe wijze aanhalen", stelt het CGVS in een persbericht. "Zij voeren hierbij vaak onvoldoende elementen aan die wijzen op een reëel risico bij terugkeer."

Voorts zou de actuele veiligheidssituatie in Bagdad verschillen van die in 2014. "De situatie is er niet langer van die aard om te stellen dat elke persoon afkomstig uit Bagdad een reëel risico bij terugkeer heeft."

Het Commissariaat-generaal zal deze elementen verder onderzoeken, "om na te gaan of het nog langer gerechtvaardigd is om per definitie aan personen afkomstig uit Bagdad een status van subsidiaire bescherming toe te kennen". In afwachting van de resultaten besliste het CGVS een beslissingsstop voor personen afkomstig uit Bagdad en de omliggende districten.

Drie weken

Die beslissingsstop zou minstens drie weken kunnen duren, de tijd die nodig is voor het onderzoek, zo preciseert de Commissaris-generaal Dirk Van den Bulck.

In Nederlands is er reeds een beslissingsstop voor die regio en in vele andere landen, zoals Duitsland, primeert de individuele situatie voor de eventuele toekenning van een status.

De subsidiaire bescherming is een soort tussenvorm van erkenning. De asielzoeker krijgt dan een verblijfsvergunning van bepaalde duur. Bij de erkenning als vluchteling heeft de persoon in kwestie recht op een verblijf van onbepaalde duur in België.

Volgens Van den Bulck waren de Irakezen in juli goed voor 30 procent van de aanvragen en in augustus waarschijnlijk nog meer. De Commissaris-generaal stelt wel dat de beslissingsstop ingegeven werd door "een objectieve evaluatie van de situatie ter plaatse en van de profielen".