Reacties belangenorganisaties

De ondernemersorganisatie Unizo vindt het al goed nieuws op zich dat er na negen maanden een regeerakkoord is. Unizo zegt de regering te zullen beoordelen op het concreet (KMO)-beleid.

Prioriteiten
De ondernemersorganisatie zegt in een aantal passages aanknopingspunten te vinden voor Unizo-prioriteiten. De werkgeversorganisatie verwijst onder meer naar mogelijkheden voor een flexibele arbeidsorganisatie, economische migratie, lastenverlaging, activering van 50-plussers, afbouwen van de werkloosheidsuitkering in de tijd, annualisering van de 38-uren week, meer nettoloon zonder verhoging van de loonkost en fiscale aftrekbaarheid van beveiligingkosten in kmo's. En er is een afzonderlijke paragraaf voor een verdere verbetering van de sociale zekerheid zelfstandigen, stelt Unizo vast.

Unizo vindt dat de regering nu moet worden beoordeeld op de concrete uitvoering van haar voornemens. De organisatie zal de in het regeerakkoord geformuleerde beloften naar de kmo's zelf "gebruiksklaar uitwerken".

Meer koopkracht
Gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt zegt voorts dat, om te gaan voor 200.000 jobs, resoluut gekozen moet worden voor een doorgedreven kmo-beleid, de arbeidsmarkt geregionaliseerd moet worden en de deelregeringen de mogelijkheid moeten krijgen de vennootschapsbelasting mee te verlagen. De beste weg naar meer koopkracht is extra jobs en de werkende mensen netto beter belonen voor hun inzet, zegt hij.

Unizo waarschuwt er ook voor dat de beloofde verhoging van de laagste sociale uitkeringen zoals de pensioenen voor werknemers én zelfstandigen moet worden doorgevoerd.

ACW
De koepel van christelijke werknemersorganisaties ACW reageert positief op de regeerverklaring, maar onder voorwaarde dat de concretisering ook effectief leidt tot meer koopkracht voor de lage en middeninkomens en tot minder armoede. Dat zegt voorzitter Jan Renders.

"Het is positiever dan gevreesd. Er is bijgestuurd aan de sociale kant", stelt Renders vast. Maar het ACW ziet ook dat er weinig wordt geconcretiseerd in bijdragen en tijdslijn. Die concretisering moet dan ook heel goed in het oog worden gehouden, zodat er daadwerkelijk verbeteringen komen voor de koopkracht, armoedebestrijding en inkomensverdeling.

Strijd tegen armoede
Belangrijk voor het ACW, aldus Renders, is dat er nu een begin wordt gemaakt van de strijd tegen armoede en een verbetering van de koopkracht van de laagste inkomens. Dat moeten de speerpunten zijn in het begin van het beleid, vindt Renders.

Onduidelijkheid is er over de financiering. Het ACW verwacht een betere belastinginning, inclusief het ter discussie stellen van het oneigenlijk gebruik van de notionele intrestaftrek.

VBO
Het regeerakkoord omvat een evenwicht tussen lastenverlagingen voor de bedrijven en koopkrachtmaatregelen voor bepaalde inkomensgroepen. Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Het hoopt "dat de regering Leterme-I snel zal uitgroeien tot een sterke en vooral stabiele bewindsploeg die goed beleid kan voeren".

Eindelijk kan er een definitieve federale regering met volle bevoegdheid aantreden, zo luidt het. "Dit is goed nieuws voor het imago van België in het buitenland want het is een vertrouwenwekkend signaal", zegt Rudi Thomaes, de gedelegeerd bestuurder van het VBO, in een persbericht.

Het VBO ziet een evenwicht tussen lastenverlagingen voor bedrijven en koopkrachtmaatregelen voor bepaalde inkomensgroepen. "Belgische ondernemingen gaan nog steeds gebukt onder een zware lastendruk. De doorvoering van de reeds eerder beloofde lastenverlaging op ploegen- en nachtarbeid en overuren is dan ook pure noodzaak." Het VBO is ook tevreden dat de regeerverklaring niet raakt aan de notionele intrestaftrek.

"Gemiste kansen"
De werkgeversorganisatie ziet enkele aanzetten tot nieuw beleid (overstap naar een systeem van degressieve werkloosheidsuitkeringen, inzetten van uitzendkrachten bij de overheid), maar heeft het ook over "gemiste kansen". "Zo valt er nergens een ambitieus meerjarenplan voor een efficiëntere overheid te bespeuren. De zes werkgeversorganisaties hebben nochtans aangetoond dat de overheden liefst 12 miljard euro kunnen besparen", aldus het VBO. "Ook het de facto behoud van de veel te hoge groeinorm van 4,5 procent (buiten inflatie) in de gezondheidszorg en dit bij een minder gunstige economische conjunctuur" verontrust de organisatie.

"Deze twee gemiste kansen zullen de doelstelling van 1 procent begrotingsoverschot tegen 2011, een minimum om de kosten van de vergrijzing te kunnen opvangen, alleszins niet dichterbij brengen", besluit het VBO.

Gezinsbond
De Gezinsbond is tevreden dat in het regeerakkoord van de toekomstige regering Leterme I gezinsvriendelijke principes zitten verankerd, maar vraagt dat de beleidsmakers nu doorgaan met de concrete invulling.

De Gezinsbond ziet zich gesteund door het principieel akkoord dat de federale regeringsonderhandelaars dinsdag bereikten, luidt het. "De regering Leterme I engageert zich tot het opwaarderen en welvaartsvast maken van de kinderbijslagen en het bestendigen en uitbreiden van de schoolpremie tot een dertiende maand. De regering voorziet tevens een systeem van tijdsparen voor werknemers, met de bedoeling werk en privéleven beter te kunnen combineren."

De Gezinsbond betreurt wel dat er nog geen duidelijkheid is over de bijbehorende cijfers. "De gezinsbeweging hoopt en verwacht dat deze principiële engagementen zich in een precieze meerjarenbegroting zullen vertalen en in concrete maatregelen en budgettaire keuzes."

Voor de Gezinsbond moet de regering bij de budgetcontrole in juni en de opmaak van de begroting 2009 duidelijk investeren in de gezinnen. De organisatie vraagt het optrekken van de kinderbijslag voor alle eerstgeboren kinderen tot 100 euro, de realisatie van het voorziene groeipad voor de schoolpremie en de versterking van de bestaande thematische verloven (zoals het ouderschapsverlof) buiten het systeem van tijdsparen.

NSZ
Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vindt de maatregelen uit het regeringsakkoord op zich wel positief, maar heeft vragen bij het budgettaire plaatje. Dat zegt voorzitter Christine Mattheeuws.

Het NSZ is vrij positief over de voorstellen omdat er verschillende sociaal-economische punten in zitten waar de bedrijfswereld op zit te wachten, zoals het afnemen in de tijd van de werkloosheidsuitkering, het activeren van 50-plussers,...

Loonlasten
De zelfstandigenorganisatie betreurt dat de concrete invulling van heel wat maatregelen, zoals loonlasten en activeringsbeleid, is doorgeschoven naar overlegvergaderingen waar ook de vakbonden in zetelen. Het zijn die vakbonden die zich de laatste tijd juist eerder tegen de ondernemers richten dan er mee samenwerken, stelt het NSZ vast.

Het NSZ heeft echter vooral vragen bij het budgettair plaatje. Door een gebrek aan cijfers is het de vraag of de maatregelen wel betaalbaar zijn, luidt de kritiek.

Geen woord over dossier nachtvluchten
Het regeerakkoord bevat geen enkel woord over de problematiek van het luchtverkeer van en naar Brussels Airport, zo betreuren de bewonersverenigingen uit de Brusselse oostrand, Awacss-Wezembeek, Wake-Up Kraainem en UBCNA-BUTV.

"De verenigingen begrijpen absoluut niet hoe het mogelijk is bij hoog en laag een akkoord aan te kondigen in dit pijnlijke dossier, om uiteindelijk uit te monden in een regeerakkoord dat er geen letter aan besteedt", benadrukken de drie verenigingen.

"Grote show"
In een persbericht vragen de verenigingen zich af of de ontmoetingen tussen de bewoners, de burgemeesters en de andere actoren van het dossier en anderzijds minister Leterme geen "grote show" is geweest.
De bewoners begrijpen niet hoe het mogelijk is een akkoord over de nachtvluchten aan te kondigen en men gewoonweg overslaat DHL te contacteren. (belga/sps/eb)

Karel Van Eetvelt.
UNKNOWN Karel Van Eetvelt.