Leerlingen zesde leerjaar scoren goed voor Nederlands

PHOTO_NEWS
Negen op de tien leerlingen bereiken aan het einde van het lager onderwijs de minimumdoelen voor de taalvaardigheden lezen en luisteren voor Nederlands. Zo blijkt uit de peiling in het zesde leerjaar die in mei 2013 werd uitgevoerd in 107 Vlaamse lagere scholen, meldt het kabinet van minister van Onderwijs Pascal Smet. In vergelijking met de vorige peilingen in 2002 en 2007 steeg het aantal leerlingen dat de minimumeisen haalden inzake lezen licht.

Sinds 2002 organiseert het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming geregeld peilingen. Lezen werd reeds voor de derde keer gepeild, luisteren voor de tweede keer. De vorige peilingen vonden plaats in 2002 (lezen) en 2007 (lezen en luisteren). Voor lezen behaalde 91 procent van de Vlaamse leerlingen vorig jaar de eindtermen tegenover 89 procent in 2002 en 2007. Voor luisteren is nog steeds 87 procent de eindtermen machtig. De verbetering voor lezen ten opzichte van 2007 vinden we terug voor alle leerlingen, ongeacht hun thuistaal.

'Thuistaal' blijft belangrijk
Er blijft nog steeds een kloof tussen de leerlingen die thuis uitsluitend Nederlands praten en leerlingen die thuis een andere taal spreken, al dan niet in combinatie met het Nederlands. Een zeer gunstige sociaal-economische gezinssituatie kan de kloof enigszins dichten. Zo zijn de resultaten van leerlingen met een andere thuistaal en een zeer gunstige sociaal-economische gezinssituatie voor beide toetsen vergelijkbaar met deze van leerlingen uit Nederlandstalige gezinnen met een gemiddelde sociaal-economische gezinssituatie. Ook leerlingen die uitsluitend Nederlands praten met hun vrienden scoren beter.

Bijlessen
"Vandaag halen te veel leerlingen minder goede schoolresultaten, alleen omdat ze het Nederlands onvoldoende beheersen. Dat beperkt al bij voorbaat hun toekomstmogelijkheden. Daarom hebben we in de loop van deze legislatuur specifieke initiatieven opgesteld om het Nederlands van alle leerlingen op een goed niveau te krijgen", zegt onderwijsminister Pascal Smet. Zo worden taalscreenings Nederlands verplicht voor leerlingen die instappen in het basis- of secundair onderwijs. Wie taalachterstand heeft kan tot 3 uur bijkomende lessen Nederlands opgelegd worden bij de overgang naar het secundair, terwijl basisscholen tot één jaar verplicht taalbad Nederlands kunnen opleggen.