Onderneming moet btw van overheid die laat betaalt niet meer voorschieten

ANP
De federale regering geeft groen licht voor nieuwe btw-regels die in werking zullen treden vanaf 1 januari volgend jaar. Voor transacties tussen bedrijven zal de factuur bepalen wanneer de btw moet worden doorgestort aan de staat. Ondernemingen zullen ook niet langer de btw van laat betalende overheidsinstanties moeten voorschieten.

Om fraude tegen te gaan, besliste de regering-Di Rupo om enkel nog aangifte en aftrek van btw toe te laten op basis van betaalde voorschotfacturen. Bedrijven en boekhouders hadden felle kritiek op die nieuwe regels, die volgens hen veel te complex waren. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) besliste daarom om ze te schrappen. In afwachting van nieuw reglementering, voerde hij een overgangsmaatregel in.

Factuur
Nu is de nieuwe reglementering klaar. Voor transacties tussen ondernemingen zal de factuur bepalen wanneer de btw zal moeten worden doorgestort aan de schatkist. "De ultieme datum van opeisbaarheid is de vijftiende van de maand volgend op de levering of de dienstprestatie, want deze datum is het ultiem tijdstip waarop een onderneming zijn factuur moet uitreiken. Meteen wordt daarmee de facto ook de aangiftetermijn om de verschuldigde btw te voldoen, in een aantal gevallen, verlengd", zegt het kabinet-Financiën.

Te late betalingen
Voor transacties tussen ondernemingen en overheidsinstellingen verandert ook iets. Nu moet de onderneming de btw al doorstorten op het moment van de levering of de dienstprestatie aan de overheidsinstelling, ongeacht of deze betaald heeft of niet. Omdat overheden vaak laattijdig betalen, moet de onderneming de btw dan voorfinancieren. Vanaf 2016 zal dat niet meer zo zijn: de btw moet dan pas worden doorgestort op het moment dat de overheidsinstelling effectief betaalt.

Vereenvoudiging
"Deze aanpassingen betekenen een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging voor zowat alle bedrijven. Ze komen tegemoet aan de vele verzuchtingen van betrokken sectoren en ondernemers", zegt minister Van Overtveldt.