Bisschoppen stemmen in met schadevergoeding

De Belgische bisschoppen stemmen in met een financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk. Ze gaan in op het voorstel van de parlementaire commissie en stemmen er mee in om mee te werken aan een arbitrageprocedure.

De bisschoppen "zijn diep geraakt en drukken hun ontzetting uit over de zware feiten die door geestelijken of leden van religieuze gemeenschappen werden gepleegd". Ze betreuren "zeer oprecht" het lijden van de slachtoffers en "waarderen" de moed om de feiten te melden. Ze erkennen "zonder omwegen" dat de religieuzen die dergelijke feiten begaan hebben gezien hun moreel gezag hun functie voorbeeldig hadden moeten uitoefenen.

Morele verantwoordelijkheid
"De bisschoppen en religieuze oversten zijn zich bewust van hun morele verantwoordelijkheid en van de verwachting van de gehele samenleving naar hen toe. Daarom willen ze zich inzetten voor de erkenning van de slachtoffers en het herstel van hun leed. Zo willen zij de slachtoffers in hun waardigheid herstellen en hen, volgens hun noden, ook financieel tegemoetkomen."

Opvolgingscommissie
Daarom stemmen ze ermee in om, volgens het voorstel van de parlementaire commissie, samen te werken met de deskundigen van de opvolgingscommissie aan de organisatie van een "pluridisciplinaire vorm van arbitrageprocedure" voor de reeds gerechtelijk verjaarde feiten. "Bovendien lijkt het wenselijk te zijn dat de arbiters ook de bevoegdheid zouden hebben om de partijen te oriënteren naar bemiddeling. De bisschoppen en religieuze oversten zijn unaniem en vastberaden om al het mogelijke in het werk te stellen opdat de zware feiten die heel onze samenleving terecht betreurt, zich nooit meer kunnen herhalen."

Eerste stap
Renaat Landuyt (sp.a) spreekt over "een belangrijke eerste stap, maar nu begint het werk pas". Ook Open Vld-commissielid Carina Van Cauter sprak van een belangrijke dag voor de slachtoffers. "Het seksueel misbruik heeft diepe wonden geslagen en vele slachtoffers voor het leven beperkt. Die schade uitwissen is onmogelijk, de schade vergoeden kan wel nog." Ze noemt de beslissing van de bisschoppen een "belangrijk signaal". Het komt er nu op aan een goed werkend arbitragesysteem, met ruimte voor bemiddeling, op poten te zetten, zegt ze.  (belga/sps/tma)