Jaarlijks vraagt 15-tal vreemdelingen asiel aan vanuit cel

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block.
BELGA Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block.
De afgelopen jaren dienden zo'n 15 gedetineerde vreemdelingen een asielaanvraag in. Vorige maand bleken 3.515 gedetineerden, of zo'n derde van het totaal, zonder recht op verblijf in België te verblijven. Zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Peter Logghe kreeg van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block.

In 2010 dienden 15 vreemdelingen een asielaanvraag in vanuit een strafrechtelijke instelling. In 2011 ging het om 18 vreemdelingen, vorig jaar om 13. Zo verklaarde De Block vandaag in de bevoegde Kamercommissie.

Intrekken
De Block merkte nog op dat een asielzoeker uitgesloten kan worden van de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen kan deze status ook intrekken als blijkt dat de vreemdeling had moeten uitgesloten worden of als hij na de erkenning veroordeeld wordt omwille van onder meer oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid of handelingen strijdig met de de VN-beginselen.

Illegalen
Logghe vernam ook in antwoord op een schriftelijke vraag aan staatssecretaris De Block dat er in januari van dit jaar 3.515 gedetineerden door de Dienst Vreemdelingenzaken geïdentificeerd werden als zonder recht op verblijf in België. Volgens Vlaams Belang betekent dit dat 70 procent van de gedetineerden die over een vreemde nationaliteit beschikken, illegaal in het land verblijft.

Uit cijfers die senator Filip Dewinter een klein jaar geleden ontving, bleek immers 44 procent van de gevangenispopulatie niet over de Belgische nationaliteit te beschikken. "Wetende dat de kostprijs per gedetineerde gemiddeld 127 euro per dag bedraagt, komt dat neer op een kostprijs voor de belastingbetaler van 162 miljoen euro. In totaal kost de vreemdelingenpopulatie in onze gevangenissen de schatkist jaarlijks 230 miljoen euro", becijferde de partij.