Homoseksuele predikanten welkom in Protestantse Kerk

THINKSTOCK
De synode van de Verenigde Protestantse Kerk in België heeft beslist dat homoseksualiteit geen belemmering is om het ambt van predikant te mogen bekleden. Dat meldt de protestantse Kerk vanavond in een persbericht.

De buitengewone zitting van de synode over "homoseksualiteit en predikantschap" werd voorbereid door een werkgroep waarin elk kerkelijk district vertegenwoordigd was. De werkgroep stelde een aanbeveling op die eerst aan alle lokale kerken ter discussie werd voorgelegd, nadien op de regionale niveaus werd besproken en tenslotte op nationaal niveau ter stemming werd gebracht.

"Ik ben fier op mijn kerk en op de open en respectvolle wijze waarop de debatten zijn verlopen", verklaart synodevoorzitter ds. Steven H. Fuite. "We zijn er in geslaagd om, over een gevoelige vraag waarover binnen de kerk de meningen sterk uiteenlopen, in alle sereniteit en met respect voor onderling verschil van mening, toch een heel helder besluit neer te leggen: homoseksualiteit kan geen criterium zijn om mensen uit te sluiten van het predikantschap. Tegelijk wordt ook niemand iets opgedrongen. Elke lokale kerkgemeenschap behoudt ook na vandaag het recht om haar eigen predikant te kiezen. Eenheid in verscheidenheid."

De Verenigde Protestantse Kerk in België wordt gekenmerkt door een grote diversiteit. Circa 15 procent van het predikantencorps bestaat uit vrouwen. De Protestantse synode besloot reeds jaren terug dat, parallel aan het huwelijk, ook over de relatie van twee mensen van hetzelfde geslacht in een kerkdienst een zegen gevraagd kan worden. Ook dit wordt gerekend tot de vrijheid van de plaatselijke kerkgemeenschappen, luidt het.