Franstaligen boos over beslissing N-VA-minister: "Hier zijn geen taalproblemen, maar Homans creëert ze"

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).
Photo News Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) zegt dat ze de burgemeesters van Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Wezembeek-Oppem niet zal benoemen omdat ze inbreuken hebben begaan op de taalwetgeving. De gemeentebesturen hebben Nederlands- en Franstalige oproepingsbrieven voor de lokale verkiezingen van oktober vorig jaar verstuurd. De burgemeesters reageren misnoegd en zeggen dat ze beroep zullen indienen bij de Raad van State. “We zijn de dupe van politieke spelletjes die gespeeld worden in het licht van de komende parlementsverkiezingen.”

De vier gemeenten verstuurden de oproepingsbrieven volgens het taalregister dat de gemeente zelf had aangelegd. En dat is wettelijk niet toegelaten, zei Homans vanmorgen op Radio 1. De faciliteitengemeenten liggen in Vlaanderen en hebben dus het Nederlands als bestuurstaal, maar Franstalige inwoners kunnen documenten in hun taal krijgen. Centrale vraag is hoe vaak bewoners moeten aangeven dat ze Franstalig zijn.

“Inwoners die documenten in het Frans willen krijgen, moeten dat elke keer aanvragen”, zegt Homans, waarmee ze ingaat tegen de interpretatie van de Raad van State, die zegt dat dat maar één keer om de vier jaar moet. “De gouverneur van Vlaams-Brabant heeft de oproepingsbrieven vorig jaar in het Nederlands gestuurd, zoals dat ook de keer ervoor is gebeurd, en de faciliteitengemeenten moesten dat dus niet meer doen. Vijf gemeenten konden het echter niet nalaten toch eigen kiesbrieven te sturen via het taalregister dat compleet onwettig is. De niet-benoemingsbesluiten liggen dan ook klaar op mijn bureau.”

“Kans onbestaande dat ze nog deze legislatuur worden benoemd”

Op de vraag of de burgemeesters al op de hoogte zijn van haar beslissing, antwoordde Homans kort: “Dan weten ze het bij deze.” De kans dat ze voor de Vlaamse verkiezingen van mei nog benoemd zullen worden, acht Homans “onbestaande”.

De burgemeester van Kraainem, Bertrand Waucquez, wordt wel benoemd, omdat hij niet betrokken was bij het versturen van de oproepingsbrieven. In Wemmel waren er geen problemen en is burgemeester Walter Vansteenkiste eind januari al benoemd. Concreet zal er in de andere gemeenten een schepen minder zijn, omdat de burgemeester enkel 'aangewezen burgemeester’ is. Pas als de burgemeester ook echt benoemd is, kan er een extra schepen bij komen.

“De faciliteiten liggen op Vlaams grondgebied”, zegt Homans nog. “Ik wil geen communautair vuurtje stoken, het gaat om het feit dat ze voor eens en voor altijd moeten leren dat ze in Vlaanderen liggen en dat ze zich aan de Vlaamse regelgeving  moeten houden.”

photo_news

In beroep

Frédéric Petit (MR), de nog niet benoemde burgemeester van Wezembeek-Oppem, zegt dat hij volledig in lijn met het arrest van de Raad van State heeft gehandeld en de kiesbrieven in het Frans heeft verstuurd naar de inwoners die hebben aangegeven bediend te willen worden in het Frans. Wezembeek-Oppem zal dan ook in beroep gaan. Petit is boos dat hij het nieuws via de media moest vernemen. “Volgens de arresten van de Raad van State zijn de brieven volstrekt legaal verstuurd. Mevrouw Homans respecteert de arresten niet, die de draagwijdte van de omzendbrief-Peeters beperken.”

Ook in Sint-Genesius-Rode beraadt het schepencollege zich over eventuele juridische stappen. “We wachten het ministerieel besluit af om te zien wat haar precieze motivatie is”, aldus niet benoemde burgemeester Pierre Rolin (IC-GB). Rolin beaamt dat de arresten van de Raad van State correct werden toegepast. Volgens hem hadden 8.000 personen in Sint-Genesius-Rode zich geregistreerd om overheidsdocumenten in het Frans te ontvangen. “Wij hebben niets anders gedaan dan hun een Franstalige kiesbrief gestuurd”, aldus Rolin. Ook hij zegt “zeer teleurgesteld te zijn over het feit dat de minister dit via de media bekend maakt zonder eerst de betrokken gemeentebesturen te informeren”.

“Dupe van politieke spelletjes voor komende verkiezingen”

In Drogenbos reageert Alexis Calmeyn (Drogenbos Plus-LB) bijzonder teleurgesteld. “Drogenbos is al altijd een voorbeeld geweest op vlak van toepassing van de taalwetgeving. Ik ben 12 jaar burgemeester geweest, heb nooit een gele kaart gehad en nu meteen een rode. Ik vind dat niet kunnen”, aldus Calmeyn.

Calmeyn benadrukt dat Drogenbos samen met vier andere faciliteitengemeenten, Kraainem incluis, bij het versturen van de oproepingsbrieven niets anders gedaan heeft dan de arresten van de Raad van State gerespecteerd. “We zullen hierover met de andere faciliteitengemeenten overleggen, maar ik vermoed dat we allemaal samen beroep zullen aantekenen bij de Raad van State”.

“Als je rekening houdt met deze feiten is deze niet-benoeming een heel zware beslissing. In Drogenbos zijn er geen taalproblemen tussen de inwoners. Het is Vlaams minister Liesbeth Homans die ze creëert. We zijn de dupe van politieke spelletjes die gespeeld worden in het licht van de komende parlementsverkiezingen”, aldus Calmeyn.

Yves Ghequière van Linkebeek wacht voorlopig af om het besluit van Homans “eerst grondig te analyseren”, al wil hij wel al kwijt dat een niet-benoeming zware gevolgen zou hebben voor het gemeentebestuur, omdat Linkebeek het in dat geval moet doen met drie schepenen in plaats van vier. Ghequière, die momenteel zelf 25 bevoegdheden heeft, bestempelt de actuele situatie in het gemeentebestuur als “zeer zwaar”.

De vorige niet-benoemde burgemeester Damien Thiéry en Yves Ghequière (r.) van Linkebeek tijdens een gemeenteraad de voorbije legislatuur.
Mozkito De vorige niet-benoemde burgemeester Damien Thiéry en Yves Ghequière (r.) van Linkebeek tijdens een gemeenteraad de voorbije legislatuur.

“Na 55 jaar nog altijd geen consensus”

Roel Leemans, het enig verkozen Vlaams gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeenteraad van Linkebeek, betreurt de beslissing van Homans.  Leemans werd als Vlaming verkozen op de tweetalige lijst Activ’. “Ik spreek mij niet uit over de grond van de zaak, maar als inwoner van Linkebeek betreur ik dat we door de beslissing van Homans een schepen mislopen, hetgeen nefast is voor het te voeren beleid”, zegt Leemans.

“Momenteel zijn we in werkgroepen over de partijgrenzen heen het beleid aan het uitstippelen voor de komende legislatuur. Het schepencollege in Linkebeek telt drie leden, wat te weinig zal zijn om een aantal beslissingen te kunnen uitvoeren. In Linkebeek is een schepenambt immers geen voltijdse dagtaak”, aldus Leemans. Hij betreurt ook dat “55 jaar na het vastleggen van de faciliteitenregeling er nog steeds geen consensus bestaat tussen Vlamingen en Franstaligen over de toepassing ervan en dat men steeds maar in gerechtelijke carrousels belandt”. “In verschillende faciliteitengemeenten zie je een toenadering tussen Vlamingen en Franstaligen. Het zou bijzonder jammer zijn moest de beslissing van Homans dit weer teniet doen.”

In verschillende faciliteitengemeenten zie je een toenadering tussen Vlamingen en Franstaligen. Het zou bijzonder jammer zijn moest de beslissing van Homans dit weer teniet doen

Roel Leemans, enige Vlaamse verkozene Linkebeek

“Flagrante ontkenning democratie”

Bij de MR is er weinig begrip voor de beslissing van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om de burgemeesters van vier faciliteitengemeenten niet te benoemen. Federaal Begrotingsminister Sophie Wilmès heeft het over een ontkenning van de democratie. “De halsstarrigheid van minister Homans om de beslissingen van de Raad van State, het Hof van Cassatie, enzovoort te ontkennen, vormt een flagrante en ontoelaatbare ontkenning van de democratie voor de faciliteitengemeenten”, zegt Wilmès. De minister woont zelf in Sint-Genesius-Rode.

Sophie Wilmès.
BELGA Sophie Wilmès.

Ook het cdH en DéFI trekken van leer tegen de beslissing. “De N-VA legt bij monde van Liesbeth Homans de democratie naast zich neer, door opnieuw te weigeren het arrest van de algemene vergadering van de Raad van State te volgen. België verdient beter dan de pogingen die sommigen ondernemen om het onbestuurbaar te laten lijken”, meldt het cdH op Twitter.

Voor DéFI toont de beslissing van minister Homans aan dat het een fout was om de faciliteitengemeenten bij Vlaanderen te laten bij de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. “Nog een rampzalig gevolg van de zesde staatshervorming”, zegt voorzitter Olivier Maingain.

Faciliteiten: hoe zit dat ook weer?

In de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel kunnen de Franstaligen vragen om hun contacten met de gemeente in het Frans te laten verlopen. Maar hoe dat moet gebeuren, was jarenlang een heikel twistpunt. De Vlaamse regering stelde - onder meer in de beruchte omzendbrief-Peeters - dat de Franstaligen dat telkens opnieuw moesten vragen, terwijl de Franstalige inwoners van die gemeenten vonden dat het volstond om éénmaal te kennen te geven dat ze in het Frans wilden communiceren met de gemeente.

De Raad van State stelde in 2014 dat beide interpretaties onrechtmatig waren. De Raad bepaalde dat een burger “op redelijk geregelde tijdstippen het bestuur ervan op de hoogte te brengen dat hij in het Frans wenst te worden bediend”. Voor de Raad van State moet de burger een brief naar het gemeentebestuur schrijven met zijn keuze, die dan voor een termijn van vier jaar geldt. De grote meerderheid van de Franstaligen deed dat ondertussen.

Drie faciliteitengemeenten hadden in 2016 en 2017 daarom beslist om hun Franstalige inwoners hierover te informeren en een softwareleverancier aan te spreken om de taalvoorkeur in het Rijksregister te registreren, het taalregister waarover Homans vandaag spreekt. Ze vernietigde in juni 2017 de beslissingen van de drie gemeenten. De beslissingen van de gemeentebesturen en gemeenteraden schonden volgens haar het recht.

De Raad van State schorste daarop in mei vorig jaar dan weer de vernietigingsbesluiten van Homans. De randgemeenten mochten hun ingezetenen inlichten over de mogelijkheid om ervoor te kiezen in het Frans te worden bediend, maar ze moesten zich beperken tot een algemene mededeling van openbaar belang - via hun website of het gemeentelijk informatieblad.
67 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • PETER PERMENTIER

  Wie zegt dat de Franstaligen geen seperatisten zijn als men de Vlaming ook niet langer als Belg bekijken, zie maar nu naar het verkeers vignet dat is zal verplicht worden voor op hun wegen te rijden, straks volgt ook nog Brussel? Dat de vlaming ook wordt bekeken als een buitenlander, maar verder roepen ze we zij Belg en er moet solidariteit zijn, juist om de 12 miljard van Vlaamse gewesten in te kasseren...laten we nadenken aub

 • Ben Kabas

  Democratie betekent ook dat je de taalwetten respecteert en dat is nu juist het moeilijke voor de Franstaligen in de Vlaamse Rand.Hun democratie stopt waar deze van de Vlamingen begint. Afschaffen van de faciliteiten is de enige oplossing, als je na 60 jaar nog niet geïntegreerd bent dan zoek je best een andere locatie om te wonen.

 • francois de keyser

  Hebben die would-be burgemeesters niets anders te doen dan 'ambras' te maken? Ze zouden bijvoorbeeld de taal van Vondel kunnen leren en zich verdiepen in de landstaal van hun regio. Gooi toch weg die paarden ooglappen en sta open voor de rijke Vlaamse cultuur. Indien het toch alleen gaat om stemmengewin, waarom geen lijsten maken van mensen die Engels, Duits of eventueel Arabisch spreken. Wat een gedoe!!

 • Diane Bernaerts

  Belachelijk van Homans! Bedrijven sturen toch ook brieven en mailings in de voorkeurstaal van hun doelpubliek? Op de producten die we in de supermarkt kopen, staat de benaming toch ook in minstens twee talen? Dit noemt men gewoon klantvriendelijkheid!

 • cedric van nyevelt

  kan nva nog meer doorzichtig niet consequent zijn ? een minderheid zou in een land alleen mogen regeren onder het voorwendsel van meningsvrijheid ,volgens hun steun aan puigdemont en de Catalaanse kwestie , en in eigen land mag een franstalige meerderheid niet over zelfbeschikking beslissen volgens dezelfde logica ?