Federale ombudsmannen krijgen opnieuw veel klachten over vreemdelingenzaken

Catherine de Bruecker en Guido Schuermans.
UNKNOWN Catherine de Bruecker en Guido Schuermans.

De federale ombudsmannen, Catherine de Bruecker en Guido Schuermans, kregen in 2007 een recordaantal van 5.257 klachten en vragen te verwerken, 16,4 procent meer dan in 2006. Drie op de vier klachten kregen een positief gevolg.

Soort klachen
De meeste klachten gaan zoals elk jaar over vreemdelingenzaken (41 procent), fiscaliteit (24 procent) en sociale zaken (20 procent). Bij gegronde klachten gaat het in de overgrote meerderheid van de gevallen om het overschrijden van de 'redelijke termijn', met name klachten over de behandelingsduur van de regularisatieaanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Aanbevelingen
Traditioneel doen de ombudsmannen een reeks aanbevelingen. Dit jaar zijn er vier aanbevelingen voor het parlement en drie voor de federale overheidsdiensten. De ombudsmannen dringen er bij het parlement onder meer op aan een centraal informatiepunt in te richten. Bij de gewesten kan de burger voor informatie terecht op gratis infolijnen. Op federaal vlak is het gecentraliseerde informatieaanbod beperkt tot de federale portaalsite. Die site bevat wel een schat aan info, maar er is te weinig ondersteuning en burgers zonder internet blijven in de kou staan. Er zou een centraal infopunt moeten komen "dat basisinformatie verstrekt en ook doeltreffend oriënteert en doorverwijst naar de bevoegde diensten". De ombudsmannen suggereren de lancering van een gratis infolijn. De andere drie aanbevelingen aan het parlement hebben betrekking op de regeling van bezwaarschriften voor de belastingen.

Andere aanbevelingen
Van de drie aanbevelingen die de ombudsmannen deden aan de overheidsadministraties zijn er al twee uitgevoerd. Er blijft wel een probleem met de terugvordering van kinderbijslagen. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) vordert volgens de ombudsmannen ten onrechte bepaalde uitkeringen terug. RKW wacht nog op een beslissing van de bevoegde minister, maar dat is niet naar de zin van de ombudsmannen.

Kritiek op Vreemdelingenzaken
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) krijgt van de federale ombudsmannen zowel forse kritiek als lof. Enerzijds herhaalt de ombudsdienst zijn kritiek op het feit dat sommige vreemdelingen nog steeds een bevel krijgen het land te verlaten alvorens hun verblijfsaanvraag werd behandeld. De ombudsdienst voelt zich gesteund door de Raad van State. Volgens de ombudsmannen schendt de DVZ zelfs het Europees mensenrechtenverdrag "aangezien hij een maatregel tot verwijdering neemt zonder dat hij de elementen heeft onderzocht die de betrokkene aanbracht met betrekking tot de mogelijke schending van zijn privéleven en zijn familie- en gezinsleven".

Ook lof
Maar de Dienst Vreemdelingenzaken krijgt ook een pluim. Zo is er het afgelopen jaar een "spectaculaire vooruitgang geboekt" in het probleem van de aanslepende asielaanvragen. In maart 2007 waren er nog 20.000 dossiers in voorraad. Dat aantal kon dankzij de inzet van extra personeel tegen eind februari 2008 teruggebracht worden tot 11.127. Volgens de DVZ zou de achterstand tegen eind 2008 helemaal kunnen weggewerkt zijn. (belga/sam)