"Eergerelateerd geweld moet steeds strafrechtelijk aangepakt worden"

Photo News
Eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en genitale verminking moeten steeds strafrechtelijk worden aangepakt. Dat stellen justitieminister Koen Geens en het College van procureurs-geneeraal in een nieuwe omzendbrief met concrete richtlijnen.

Volgens Amnesty International bestaat in heel wat gemeenschappen het gebruik dat schendingen van de 'eer' worden gewroken. "In vooral islamitische gemeenschappen leidt dat ertoe dat bijvoorbeeld een vrouw die overspel zou hebben gepleegd of haar familie anderszins tot schande zou hebben gemaakt, wordt mishandeld, met zuur overgoten, in brand wordt gestoken of vermoord", luidt het op de Nederlandse website van de mensenrechtenorganisatie. "Eerwraak is echter geenszins beperkt tot de islam: er bestaan sterke tradities van eerwraak in 'machoculturen' in bijvoorbeeld Sicilië, Corsica en Latijns-Amerikaanse landen."

De nieuwe, versterkte focus van Justitie vertrekt bij de detectie. Zijn er signalen die kunnen wijzen op eergerelateerd geweld, dan moet de politie aan de hand van een controlelijst - en eventueel in samenspraak met een referentiemagistraat - uitmaken of de invalshoek van eergerelateerd geweld nodig is. "Elk dossier moet hoe dan ook onderzocht worden en indien uit onderzoek een context van eergerelateerd geweld blijkt, een strafrechtelijk antwoord aan gegeven worden", beklemtonen Geens en de procureurs-generaal.

De omzendbrief, die ingaat op 1 juni, bepaalt voorts dat "alle daders, mededaders of medeplichtigen moeten geïdentificeerd worden". Ze bevat ook richtlijnen over hoe videoverhoren moeten worden afgenomen en in welke gevallen het nuttig is om een onderzoeksrechter te vatten.

Op basis van het onderzoek wordt dan een plan van aanpak opgesteld om een einde te maken aan het geweld, de slachtoffers bescherming te bieden en de dader "te herinneren aan het na te leven wettelijk kader". Het parket kan daartoe een aantal burgerrechtelijke, protectionele en strafrechtelijke maatregelen nemen. Verzwarende omstandigheden zoals discriminatie op basis van geslacht of de band tussen dader en slachtoffer krijgen bijzondere aandacht.

Tot slot moeten parketmagistraten voortaan steeds het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op de hoogte brengen van zaken rond eergerelateerd geweld die richting rechtbank vertrekken. Het instituut krijgt ook een kopie van alle relevante vonnissen en arresten.

Justitieminister Geens wil de problematiek van eergerelateerd geweld met de omzendbrief "opnieuw de nodige aandacht" geven. "Het fenomeen kent, zeker wat betreft de vrouwelijke genitale verminking, een hoog dark number en blijft daardoor nog te veel onder de radar", vindt hij. "Door op verschillende fronten en bestuursniveaus samen te werken, geven we een eenduidig signaal, namelijk dat er in onze rechtsstaat geen plaats kan zijn voor geweld, ongeacht welke de oorzaken of motieven zijn."