"Door Brussel rijden met truck zou twee- tot driemaal duurder moeten zijn"

PHOTO_NEWS
Vrachtwagens van meer dan 3,5 ton zullen in de toekomst twee tot drie keer meer moeten betalen indien ze Brussel willen doorkruisen in plaats van rond de hoofdstad te rijden. Dat is de optie die de Brusselse regering vandaag heeft genomen in een voorontwerp van ordonnantie over de invoering van een kilometerheffing. De ordonnantie voorziet het invoeren van een kilometerheffing vanaf januari 2016 voor vrachtwagens, zoals afgesproken met de twee andere gewesten. Ook de Waalse regering heeft vandaag stappen gezet naar een kilometerheffing. De Vlaamse regering buigt zich er morgen over.

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) zei deze namiddag te hopen dat de ordonnantie, die de principes van het samenwerkingsakkoord van de drie gewesten vertaalt, tegen het zomerreces goedgekeurd zal worden. De drie gewesten hebben samen afgesproken om het Eurovignet begin 2016 te vervangen door een kilometerheffing voor vrachtwagens. Voortaan zal elke vrachtwagen van meer dan 3,5 ton een bijdrage betalen voor elke gereden kilometer. Hoe vervuilender de vrachtwagen -of hoe lager de Euronorm waaraan hij voldoet- hoe hoger het kilometertarief ligt. Vrachtwagens van meer dan 32 ton zullen een bijkomende heffing betalen.

Ontrading

De Brusselse regering kiest ervoor om het gebruik van gewestwegen en gemeentewegen extra te ontraden door op deze wegen respectievelijk een dubbel en een drievoudig tarief te hanteren. Op die manier wordt vrachtwagens ontraden om zich in de stad te begeven. Volgens de eerste inschattingen zou dat op korte termijn kunnen leiden tot een daling van het aantal vrachtwagenkilometers op de Brusselse gewestwegen (-4%) en gemeentewegen (-14%).

"In tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië kiezen we er in Brussel bewust voor om het vrachtverkeer op gewest- en gemeentewegen duurder te maken", zegt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet. "Alleen zo kunnen we vermijden dat vrachtwagens de stad doorkruisen om de kilometerheffing op de Grote Ring te ontlopen."

In tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië kiezen we er in Brussel bewust voor om het vrachtverkeer op gewest- en gemeentewegen duurder te maken

Pascal Smet

Niet meer, maar anders belasten

"Het doel van de kilometerheffing voor vrachtwagens is niet om meer te belasten, maar om anders te gaan belasten", benadrukt minister van Financiën Guy Vanhengel (Open Vld). "Zo willen we de sector aansporen om hun vrachtcapaciteit rationeler aan te wenden."Zijn collega van Leefmilieu, Céline Frémault (cdH), wijst erop dat het transport de grootste bron van vervuiling in Brussel is. "Door het verkeer van zware vrachtwagens te reguleren kunnen we de blootstelling aan vervuilende stoffen inperken", stelt ze.

De invoering van de kilometerheffing zal de aanwerving van 27 extra mensen tot gevolg hebben, 12 bij de administratie Financiën en 15 bij de administratie Mobiliteit. Zij kunnen volgens Smet betaald worden met de opbrengst van de kilometerheffing.

In Vlaanderen is er nog geen officieel akkoord over het tarief. Mogelijk komt het item morgen op de agenda van de ministerraad.

Door het verkeer van zware vrachtwagens te reguleren kunnen we de blootstelling aan vervuilende stoffen inperken

Céline Frémault

Groen licht van Waalse regering

Ook de Waalse regering heeft een voorontwerp van decreet aangenomen over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens die begin 2016 in de drie gewesten het federale eurovignet moet vervangen. Het doel van de heffing is de verhoging van de bijdrage van vrachtwagens (+3,5 ton) aan de verbetering van het wegennet en de gelijke behandeling van Belgische en buitenlandse vrachtwagens, zo stelden de bevoegde Waalse ministers Chistophe Lacroix (Financiën) en Maxime Prévot (Openbare Werken).

De Waalse kilometerheffing houdt rekening met het aantal afgelegde kilometers, de milieunormen waaraan de vrachtwagen voldoet en de tonnage - er komen drie categorieën: onder 12 ton, tussen 12 en 32 ton, en meer dan 32 ton. Over deze drie criteria wordt nog binnen de Waalse regering overleg gepleegd. Daarnaast wordt nog gepraat met de betrokken sectoren en de twee andere gewesten. Ondertussen wordt een socio-economische studie gevoerd over de impact van de maatregel op de Waalse economie en arbeidsmarkt.

De Vlaamse regering buigt zich morgen over het dossier van de kilometerheffing.

Voka niet enthousiast

Een kilometerheffing invoeren enkel voor vrachtwagens boven de 3,5 ton heeft volgens Voka geen enkel effect op de fileproblematiek. Een kilometerheffing kan enkel volgens de Vlaamse werkgeversorganisatie als aan een aantal strikte voorwaarden wordt voldaan.

Voka stelt drie essentiële voorwaarden die moeten worden vervuld bij een eventuele kilometerheffing: de meeropbrengsten moeten integraal besteed worden aan investeringen in het wegennet, de kilometerheffing moet ook gelden voor personenwagens en er zijn compensaties nodig voor alle getroffen sectoren.

Enkel wanneer alle weggebruikers, dus vracht - én personenwagens, mee betalen voor het gebruik van onze wegen, zullen er volgens Voka in de toekomst minder files zijn.

Er moet aan een aantal strikte voorwaarden worden voldaan

Voka

Transportorganisaties reageren negatief

Febetra, TLV (Transport en Logistiek Vlaanderen) en UPTR (Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers) reageren negatief op de beslissing van de Brusselse regering inzake de tarieven van de kilometerheffing voor vrachtwagens. De drie federaties van de sector transport en logistiek in België betreuren het uitblijven van enig overleg tot nog toe met het Brussels en Waals Gewest.

De hoge arbeidskosten nekken de Belgische vervoerder steeds meer in de strijd met de buitenlandse concurrentie. Met kilometerheffing volgens de geplande tarieven erbij wordt goederenvervoer in één klap nog eens tussen 5 en 10 procent duurder, stellen de drie organisaties in een gemeenschappelijke mededeling.

De vervoerders vrezen de gestegen kosten niet te kunnen doorrekenen. Onder dergelijke voorwaarden is een kilometerheffing voor de drie transportverenigingen dan ook niet aanvaardbaar. Los van de financiële implicaties zal de kilometerheffing ook geen positief effect op de mobiliteit hebben zolang enkel vrachtwagens moeten betalen en niet de personenwagens.

De transportsector wil verder overleg en legt minstens de volgende eisen op de tafel van de bevoegde ministers: een vrijstelling van RSZ-bijdrage op de niet-productieve uren van chauffeurs en een wettelijke garantie dat de klanten van vervoerders de heffing zullen moeten betalen. Daarnaast mogen de inkomsten uit de kilometerheffing uitsluitend gebruikt worden om de wegen te onderhouden en de missing links versneld aan te leggen.

Voorts moet het systeem van betaald educatief verlof hervormd worden op maat van de verplichtingen in de transportsector, moet elk goederenvervoer aan dezelfde regels voldoen en moeten de tarieven lager liggen dan de aangekondigde tarieven, zodat de concurrentiepositie van de Belgische vervoerder wordt gevrijwaard.

Ten slotte moeten identieke tarieven gelden in de drie gewesten en willen de transportverenigingen een beperking van het tolplichtig wegennet tot het eurovignetwegennet.