AcerlorMittal, Jan De Nul, Rain Carbon en Voka vechten eerlijke taxshift aan: “Dit getuigt van bijzonder weinig solidariteit”

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) en schepen Geert Asman (PVDA)
Gianni Barbieux Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) en schepen Geert Asman (PVDA)
Ondernemerskoepel Voka stapt samen met ArcelorMittal, Jan De Nul en Rain Carbon naar de rechtbank om de eerlijke taxshift te laten vernietigen. Burgemeester Brent Meuleman wijst erop dat de extra inkomsten nodig zijn om de lasten voor gezinnen en kleine ondernemingen te kunnen verlagen. Volgens schepen van Financiën Geert Asman vechten de multinationals onder meer de kortingen voor ouderen met een rustpensioen aan. “Dat getuigt van bijzonder weinig solidariteit”.

In een verzoekschrift aan de Raad van State laten drie multinationals die actief zijn op Zelzaats grondgebied weten dat ze de aangepaste ‘oppervlaktebelasting’ willen laten vernietigen. “Die oppervlaktebelasting is het sluitstuk van onze eerlijke taxshift”, legt burgmeester Brent Meuleman (sp.a) uit. “We hebben als gemeente beslist om de lasten op gezinnen en kmo’s te verlagen door een kleine bijdrage te vragen van de sterkste schouders. We hebben deze extra inkomsten nodig om de asociale milieubelasting af te schaffen en de factuur voor de kleine ondernemingen te verlagen. Daarvoor is in Zelzate een breed draagvlak.”

Voka beweert op te komen voor alle ondernemers, maar het bezwaar is op maat geschreven van de multinationals met de dikste portefeuille. Mochten zij gelijk krijgen riskeren vooral de kleine en middelgrote handelaars het kind van de rekening te worden

Financiënschepen Geert Asman

Schepen van Financiën Geert Asman (PVDA) is naar eigen zeggen verrast door de argumenten die in het verzoekschrift van ArcelorMittal, Voka, Rain Carbon en Jan De Nul worden aangehaald. Zo beweren zij dat er sprake zou zijn van discriminatie omdat grote bedrijven meer moeten betalen. “Maar dat is in bijna alle Vlaamse steden en gemeenten het geval. Of er nu een onderscheid gemaakt wordt tussen bedrijven vanaf 2.500 m² of 5.000 m² maakt juridisch gezien niet zoveel verschil, zo lang het onderscheid maar op een objectieve basis gebaseerd is en iedereen die zich in dezelfde situatie bevindt ook gelijk behandeld wordt. En dat is hier duidelijk wel het geval.”  Volgens Asman worden in het nieuwe reglement net discriminatie uit het verleden weggewerkt.

Kleine handel geviseerd

De vier vechten ook verschillende stukken uit het  belastingreglement aan, zoals de korting voor landbouwbedrijven, voor ouderen met een rustpensioen en voor installaties voor hernieuwbare energie. “Dat is opvallend omdat Voka beweert op te komen voor alle ondernemers. Hun bezwaar is helemaal op maat geschreven van de allergrootste multinationals met de dikste portefeuille. Mochten zij gelijk krijgen voor de rechtbank riskeren vooral de kleine en middelgrote handelaars het kind van de rekening te worden”, zegt Asman.

Door meteen naar de Raad van State te trekken lijken de bedrijven vooral uit te zijn op een lange procedureslag. Daar worden alleen duurbetaalde advocaten beter van

Burgemeester Brent Meuleman

Hij is naar eigen zeggen wél aangenaam verrast dat de indieners van het verzoekschrift de hoogte van de totale belasting niet in vraag lijken te stellen. “Deze belasting bedraagt amper 0,09% van de winst van deze grote bedrijven. Zij lijken ook te beseffen dat dit geen onredelijke bedragen zijn die wij vragen. Hun bezwaar lijkt mij vooral ideologisch ingegeven. Ze verzetten zich tegen élke vorm van fiscale autonomie die lokale besturen toelaat om eigen beleidsaccenten te kiezen. Het klopt natuurlijk dat wij daar in Zelzate maximaal gebruik van willen maken.” Asman verwijst ook naar de uitspraak van Geert Moerman, topman van Voka Oost-Vlaanderen, die kort na het aantreden van de nieuwe bestuursploeg al bedrijven opriep op niet met het progressieve bestuur samen te werken.

Modelreglement

Asman merkt ook op dat verschillende van de bezwaren betrekking hebben op alinea’s die rechtstreeks overgenomen zijn van het modelreglement dat aan de lokale besturen ter beschikking gesteld wordt door de Vlaamse overheid. “Eigenlijk vergissen zij zich van vijand. Mochten ze gelijk krijgen, dan dreigen er tientallen Vlaamse Steden en Gemeenten hun belastingreglement te moeten herschrijven. Misschien is dat wel de achterliggende bedoeling.”

Zinloze procedureslag

Burgemeester Brent Meuleman is niet opgezet dat de bedrijven direct naar de Raad van State trekken zonder eerst hun bezwaren over te maken aan de gemeente. “Door meteen naar de Raad van State te trekken lijken zij vooral uit te zijn op een lange procedureslag. Daar worden enkel duurbetaalde advocaten beter van”, reageert hij. Hij roept de bedrijven op om deze zinloze procedureslag stop te zetten en opnieuw met het  college aan tafel te gaan zitten. “Wij hebben een aantal belangrijke projecten in het vooruitzicht, zoals de aanleg van een warmtenet waarbij we restwarmte uit het havengebied kunnen recupereren om gezinswoningen te verwarmen. Dit is een win-win voor iedereen en we hopen hieromtrent constructief te kunnen samenwerken zonder dat er dreigende wolken boven het hoofd van onze  gezinnen en handelaars blijven hangen.”