Met de hakken over de sloot

BESTUURSAKKOORD DOORGELICHT | TURNHOUT

De speeltuin van het Stadspark werd onlangs vernieuwd. Turnhout behaalde de voorbijelegislatuur voor zijn inspanningen nog het label 'kindvriendelijke stad'.
Ton Wiggenraad De speeltuin van het Stadspark werd onlangs vernieuwd. Turnhout behaalde de voorbijelegislatuur voor zijn inspanningen nog het label 'kindvriendelijke stad'.
De coalitie in Turnhout had in vergelijking met de meeste andere gemeenten één jaar minder tijd om het bestuursakkoord te realiseren. Na de onbestuurbaarheid van Turnhout begon de huidige ploeg van vier partijen er pas eind 2013 aan. TIM, CD&V, sp.a en Groen stelden destijds het bestuursakkoord 'Samen Stad Maken' voor. Wij namen het bestuursakkoord onder de loep om na te gaan welke doelstellingen verwezenlijkt zijn. Volgens onze analyse scoort het stadsbestuur 12 op 20.

GELUKT

1Een financieel gezond beleid.

De coalitie stelde bij het begin van de bestuursperiode een groot besparingsplan voor. In totaal moest meer dan 50 miljoen euro bespaard worden. Met succes, want intussen is de schuldenlast per inwoner gedaald tot 275 euro. Turnhout scoort daarmee zeer goed in Vlaanderen. Kritische kanttekening: de pensioenfactuur van het ziekenhuis hangt als een zwaard van Damocles boven de stadskas.

2Huisjesmelkerij aanpakken.

Vroeger werd de kwaliteit van wooneenheden gecontroleerd na een klacht of melding. In 2016 besliste de stad om jaarlijks voortaan 250 wooneenheden proactief te screenen. Zowel aan de Merodelei als in de Koning Albertstraat werden de voorbije jaren panden onbewoonbaar verklaard.

3Leefloners oriënteren naar werk

Met de heropening van brasserie Veldekenshof startte het stadsbestuur onlangs een project om leefloontrekkers voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. Ook via de Stadsboerderij worden leefloners terug geactiveerd op de arbeidsmarkt, en het OCMW startte ook een project waarbij 165 anderstalige leefloners intensief begeleid worden op weg naar werk.

4De bouw van een welzijnsloket.

Vlak bij het station in Turnhout is enkele maanden geleden Welzijnscampus Dr. Constant Janssen geopend. Alle Turnhoutse werkingen van CAW De Kempen, de sociale dienst van OCMW Turnhout en het gemeenschappelijke Welzijnsonthaal zijn er gecentraliseerd.

5Criminaliteitscijfers laten dalen.

Hoewel het onveiligheidsgevoel hoog blijft bij de inwoners van Turnhout, is de criminaliteitsgraad wel licht gedaald de voorbije jaren. In 2017 werden in Turnhout 95,2 criminele feiten per duizend inwoners gepleegd. Het gemiddelde voor de dertien Vlaamse centrumsteden is 109,4.

6 Burgers stimuleren om zelf verantwoordelijkheid op te nemen.

Meer dan 120 vrijwilligers engageren zich in Turnhout om regelmatig zwerfvuil te ruimen in hun buurt. De stad ondersteunt hen. De vrijwilligers haalden vorig jaar 1.600 zakken met zwerfvuil op.

7Belevingspleintjes ontwikkelen.

In het centrum werden onder meer belevingspleintjes gerealiseerd ter hoogte van het Merodecenter, en op de hoek van de Gasthuisstraat met de Leopoldstraat. Via De Buurtmakerij kwamen ook in verscheidene wijken buurtpleintjes of -tuinen tot stand.

8 Label 'kindvriendelijke stad' behaald.

De stad Turnhout mag zich officieel kindvriendelijk noemen. De jury hield onder meer rekening met het pestactieplan van de stad, en de investeringen in speelpleinen.

9Een fietsactieplan om fietsen in de stad aan te moedigen.

Het stadsbestuur trok erg de kaart van de fiets. Verscheidene fietsstraten werden aangelegd, waaronder een fietsas van zes straten die Brug 2 met de Steenweg op Gierle verbindt.

10Dienstverlening van het OCMW organiseren vanuit lokale dienstencentra.

In Schorvoort werd reeds gestart met de bouw van een dienstencentrum. Dat opent in mei 2019 de deuren. Ook voor de nieuwe stadswijk Niefhout werd het licht op groen gezet voor de bouw van een dienstencentrum

11Zone 30 op wijkniveau en in schoolomgevingen.

In verscheidene wijken werd reeds zone 30 ingevoerd, vaak op vraag van de buurtbewoners zelf. Enkele weken geleden veranderde ook het volledige kernwinkelgebied in een zone 30. Vanuit de bevolking leeft wel het idee dat er te weinig controles zijn om de snelheidsbeperking te handhaven.

12Een gedegen drugsbeleid.

De stad voerde enkele jaren geleden een groot onderzoek uit bij mensen uit de sector, zowel professionelen als (ex-)drugsgebruikers. Op basis daarvan is onder meer de eerstelijnsdrugshulpverlening voor verslaafden uitgebreid van één naar twee medewerkers. Er wordt bij de hogere overheid steeds harder gehamerd op een Kempens afkickcentrum. Een locatie is er al, groen licht vanuit de hogere overheden volgt wellicht snel.


NIET GELUKT

1Inwoners weer fier maken op stad.

Bij de start van deze coalitie was 49% van de inwoners fier op zijn stad. Die score is de voorbije jaren nog verslechterd. In 2017 was nog amper 44% trots om Turnhoutenaar te zijn. Turnhout scoort hiermee het slechtst van alle centrumsteden.

2De burger moet zich veilig voelen in eigen stad.

In 2014 voelde 24% van de inwoners zich onveilig in de stad. Dat aantal was in 2017 gedaald tot 20% dat zich onveilig voelt. Een lichte verbetering dus, maar nog altijd niet voldoende vooruitgang. Eén op de vijf inwoners die zich onveilig voelt, is te veel. In geen enkele centrumstad voelen inwoners zich zo onveilig als in Turnhout.

3Optimaliseren van externe communicatie.

De stad brengt maandelijks een stadskrant. Toch wordt er over bepaalde zaken nog onvoldoende gecommuniceerd. Die mening leeft ook binnen de meerderheid. Zo zou er meer gecommuniceerd moeten worden over de inspanningen om de veiligheid te verhogen en zwerfvuil tegen te gaan.

4Zwerfvuil, sluikstorten en hondenpoep aanpakken.

Test-Aankoop gaf Turnhout onlangs weliswaar een vijf op vijf voor netheid. Maar daartegenover staat dat slechts 54% van de Turnhoutenaren tevreden is over de netheid in de stad. Het stadsbestuur nam maatregelen, maar er is nog veel werk aan de winkel. Dat blijkt onder meer uit de frustraties en vele foto's van zwerfvuil die gepost worden op Turnhoutse Facebookpagina's.

5Armoede in de stad terugdringen.

De armoedecijfers in Turnhout gaan er op achteruit. Momenteel groeit één kind op devier op in armoede. De stad deed nochtans inspanningen, onder meer op vlak van sociale tewerkstelling. Maar de vluchtelingencrisis - Turnhout vangt procentueel gezien meer vluchtelingen op dan andere Kempense gemeenten - heeft een nefaste impact gehad op de armoedecijfers.

6Leegstand van winkels terugdringen.

Hoewel de winkelleegstand in sommige straten onder controle lijkt, is er nog veel werk aan de winkel. Volgens de Stadsmonitor was Turnhout in 2017 van alle Vlaamse centrumsteden de koploper inzake leegstand. De winkelleegstand is zelfs nog toegenomen ten opzichte van 2013.

7Een goede ontsluiting en bereikbaarheid van de stad

Mobiliteit blijft het zorgenkindje van de Turnhoutse politiek. Ook deze meerderheid is ze er niet in geslaagd de files weg te werken. Het stadsbestuur hakte wel een knoop door voor de ontsluiting van het noorden: de ring doortrekken met een lange tunnel onder groengebied. Geld om dat te realiseren is er niet.

8Wijkagent moet meer zichtbaar zijn in de wijken zelf.

Door de reorganisatie van de politiepost op de Grote Markt in Turnhout heeft de politie meer manuren ter beschikking voor de wijkwerking. Toch zou het aantal wijkagenten nog verder de hoogte in moeten. Het aantal wijkagenten is de voorbije jaren gelijk gebleven, terwijl de bevolking wel sterk gegroeid is. Het quotum van één wijkagent per tweeduizend inwoners wordt niet meer gehaald.