Bewoners bezorgd over gevolgen stank voor gezondheid

ACTIECOMITÉ 'TIENEN STINKT' DEELT FLYERS EN ZWARTE VLAGGEN UIT OP GEMEENTERAAD

Enkele actievoerders delen flyers uit aan de gemeenteraadsleden.
Foto Bollen Enkele actievoerders delen flyers uit aan de gemeenteraadsleden.
De actiegroep Tienen Stinkt heeft gisteravond voor de start van de gemeenteraad flyers en zwarte vlaggen uitgedeeld. De bewoners van Oplinter en omgeving maken zich zorgen over de gevolgen van de aanhoudende stank voor de gezondheid. "Als de stad niet sneller en drastischer optreedt, zullen wij zelf provinciegouverneur Lodewijk De Witte vragen om actie te ondernemen. Hij is immers bevoegd voor volksgezondheid", klinkt het.

"We willen met onze actie reageren op de aanhoudende stank in onze gemeente sinds deze zomer en komen op voor de gezondheid van alle inwoners en omwonenden van Tienen", zegt Frie Vanparijs. "Zo stellen we flyers en zwarte vlaggen ter beschikking om aan hun raam of voorgevel te bevestigen. We starten ook met een petitie. Daarin laten we mensen optekenen dat ze last hebben van de stank en eisen we van de overheid dat ze dringend stappen onderneemt om de geurhinder op te lossen zoals vereist in de milieuwetgeving en -vergunningen van de betrokken bedrijven."

Schadelijke gassen

In de flyer staat er informatie te lezen over de chemische samenstelling van de hinderlijke geurgassen en de invloed ervan op de gezondheid. "Wat de inwoners beschrijven als de stank van rotte eieren, de stank van kolen en GFT kunnen we ook biochemisch terugkoppelen naar drie oorzaken", gaat Frie verder. "De rotte eierengeur is een gevolg van de aanwezigheid van H2S, een gas dat zwaarder is dan lucht, ontstaat door de rotting van zwavelhoudend organisch materiaal. Dat is giftig, net als de stank van kolen, een gevolg van 2S of dimethylsulfide, een product van biologische processen. De GFT stank is dan weer het rotten of gisten van organische verbindingen. De drie bovenstaande geuren zijn dus allen te wijten aan zwavelverbindingen."

Onafhankelijk onderzoek

Tienen Stinkt eist concreet dat er een onafhankelijk bureau wordt ingeschakeld dat een grondig onderzoek uitvoert. "Daarbij moeten er metingen op regelmatige tijdstippen en plaatsen gebeuren, ook en vooral 's nachts, en moet er gezocht worden naar de oorzaken en veroorzakers van de stank. Wij denken dat die te vinden zijn aan de bezinkingsvijvers van de Tiense Suiker en Citrique, maar ook bij Anhybel, en mogelijk ook Infrax, door een overloop of overstort naar de riolering, waar vooral mensen in Grimde last van hebben. Wij verwachten dat de betrokken bedrijven de nodige maatregelen nemen om de geurhinder te erkennen, op te volgen en te verminderen. Als de stad niet effectief tewerk gaat en dus snel en drastisch optreedt, zullen wij zelf de provinciegouverneur vragen om actie te ondernemen. Hij is immers bevoegd voor volksgezondheid. Als dat niet helpt, wenden we ons verder tot de minister van Volksgezondheid."

"Geen acuut gevaar"

"We hebben begrip dat de bewoners de druk willen opvoeren om een oplossing te bekomen, maar de stad heeft van bij de eerste klachten de geurhinder bijzonder ernstig genomen. De milieu-inspectie is onmiddellijk ingeschakeld en heeft maatregelen gevraagd", zegt schepen van Leefmilieu Tom Roovers (Groen). Bij metingen door de Vlaamse Milieu-inspectie werden de afgelopen weken al overmatige concentraties waterstofsulfide vastgesteld aan gedempte putten van de bezinkingsvijvers van Citrique Belge. Een onafhankelijk bureau werd aangesteld om metingen uit te voeren. "De resultaten van het onderzoek bevestigen dat het probleem van te hoge H2S-emissie onder controle is door de genomen maatregelen en dat er geen acuut gevaar meer dreigt voor de openbare gezondheid", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Citrique Belge voerde en voert nog dagelijks controlemetingen uit. In de loop van de volgende weken zullen de putten een definitieve hermetische afdichting krijgen en worden hekken geplaatst met de vereiste signalisatie."

Verschillende pistes

Burgemeester Partyka belooft de zoektocht naar andere oorzaken verder te zetten. "De Vlaamse milieu-inspectie coördineert het onderzoek in samenspraak met ons. Omdat momenteel verschillende pistes bekeken worden, wordt een oproep gedaan aan bewoners die geurhinder waarnemen om deze te melden via milieu-inspectie.vbr@lne.vlaanderen.be. Geurhinder die vastgesteld wordt via de riolering, kan telefonisch gemeld worden aan Infrax op het nummer 078/35.34.33. De Vlaamse Milieu-inspectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben ook samen de vraag gesteld aan de Vlaamse Milieumaatschappij luchtmetingen uit te voeren om zo de exacte samenstelling van het geurmengsel te achterhalen.