Natuurpunt in beroep tegen nieuw fietspad

De natuurbeweging Natuurpunt heeft bij de provincie beroep aangetekend tegen de aanleg van een nieuwe fietspad in de Nieuwstraat omdat het deels door het natuurgebied Steengelaag loopt. Het gaat om een fietspad van anderhalve meter breed dat wordt aangelegd in kleiklinkers voor fietsverkeer in beide richtingen. Daarnaast wordt ook een wandelpad ingericht. Natuurpunt vreest voor conflicten tussen fietsers en wandelaars en zegt dat het fietsverkeer ook negatieve gevolgen zal hebben voor de biodiversiteit. Het gemeentebestuur wijst erop dat alle bevoegde instanties, waaronder ook het Agentschap voor Natuur en Bos, een positief advies hebben uitgebracht en is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen van Natuurpunt. Het voorgestelde alternatief aan de overkant van de Nieuwstraat is bovendien technisch niet haalbaar. (PKM)