Klimaat is rode draad in bestuursakkoord

Nieuwe coalitie wil elke beslissing toetsen aan VN-doelstellingen

De drie partijvoorzitters van CD&V, Groen en sp.a hebben hun handtekening gezet onder een ambitieus bestuursakkoord waarin klimaat de rode draad is.
Kristof Pieters De drie partijvoorzitters van CD&V, Groen en sp.a hebben hun handtekening gezet onder een ambitieus bestuursakkoord waarin klimaat de rode draad is.
In Brussel is de stem van de betogende klimaatjongeren nog niet gehoord maar in Sint-Gillis-Waas is men wel klaar om het over een heel andere boeg te gooien. De nieuwe coalitie van CD&V en Groen-sp.a heeft haar bestuursakkoord voorgesteld en daarin staan duurzaamheid en de strijd tegen de klimaatverandering centraal. 

Het kartel Groen-sp.a vroeg een duidelijke ommekeer in het gemeentelijk beleid en die komt er ook. Elke beslissing zal voortaan getoetst worden aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties hebben opgesteld om tegen 2030 de klimaatverandering te stoppen en te vechten tegen armoede, onrecht en ongelijkheid.

Op vlak van energie is het de ambitie om alle openbare verlichting om te schakelen naar LED-verlichting. Het subsidiereglement voor verenigingen, waarbij een deel van de energiefactuur werd terugbetaald, wordt vervangen door premies voor energiezuinige maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen. Ook wil de gemeente een energie-coöperatieve oprichten waarin burgers kunnen participeren en zullen de mogelijkheden onderzocht worden voor warmtenetten in de gemeente. Op termijn wordt zelfs gedacht aan een aardgasloze ecowijk.

In het nieuwe mobiliteitsplan wil men meer inzetten op openbaar vervoer en wordt gedacht aan een derde-betaler-systeem als De Lijn wil investeren in een betere busverbinding naar de tramterminus in Melsele en het aanbod in de latere avond. Opvallend is ook de intentie om de voorrangsregeling te wijzigen op alle grote fietsroute zoals die op de spoorzate. Nu moeten fietsers nog telkens voorrang verlenen aan het wegverkeer. De heraanleg van de N403 staat ook op de agenda en de visuele en geluidshinder van de E34 wil men beperken met groenaanplantingen langs de parallelwegen en geluidsschermen.

Het landelijk karakter en de open ruimte moet volgens de nieuwe bestuursploeg zo maximaal mogelijk worden behouden. Voor de landbouw wordt de ommezwaai het grootst. Men wil namelijk geen verdere uitbreiding meer van de veestapel en minder vleesconsumptie zal ook actief gepromoot worden. Vergunningen voor uitbreiding zullen dus niet zo vanzelfsprekend meer zijn. De cijfers van de landbouwtelling van 2018 zal als een maximum worden beschouwd. De glastuinbouw moet dan weer meer geconcentreerd worden. Het gemeentebestuur is ook bezorgd over de sterke toename van intensieve fruit- en maïsteelt en wil met de sector gaan samenzitten om te zien of er geen andere benadering mogelijk is. Er wordt hierbij gedacht aan bioteelt, hoeveverkoop en zelfplukboerderijen. Ook wordt aan de landbouw medewerking gevraagd voor de aanleg van zogenaamde ‘klimaatbuffers’. Die moeten het water opvangen van overstromingen en zorgen voor voldoende water bij droogte in de zomer.

Er zal eveneens een versnelling hoger worden geschakeld voor het aanplanten van bomen en groen. Er komt ook een grondige heraanleg van het gemeentelijk park. Gazons worden waar mogelijk vervangen door meer ecologische en bijenvriendelijke bermen. Op vlak van dierenwelzijn wil het gemeentebestuur werk maken van extra losloopzones voor honden en wil men ook (al dan niet tijdelijk) gezelschapsdieren toelaten in sociale huisvesting en het woonzorgcentrum.

Scholen wil men verder verankeren in de buurt en nagaan of de infrastructuur niet polyvalenter gebruikt kan worden. Het gaat daarbij niet alleen om de gebouwen maar ook om de speelplaatsen die afgesloten zijn buiten de schooluren. Een aantal lopende projecten zoals de verbouwing van het Parochiehuis in De Klinge worden uiteraard verdergezet.

Tot slot wil men in de toekomst ook meer gaan inzetten op participatie van inwoners. Op termijn wil men burgers zelfs rechtstreeks inspraak geven in de besteding van een deel van de begroting op niveau van wijken.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.