"Geen streep beton door stad"

RONSENAARS DIENEN BEZWAREN IN TEGEN PLANNEN DOORTREKKING N60

Foto Ronny De Coster
Het actiecomité 'Trek geen streep door Ronse' gaat in laatste instantie een bezwaarschrift indienen tegen de doortrekking van de N60 op het grondgebied van Ronse. Vooral de inwoners aan de Schavaart en Fiertelmeers vrezen dat het geplande tracé het landschap in hun buurt zal aantasten.

De zogenaamde 'missing link' van de wegversmalling in Nukerke tot de grens met Wallonië probeert men al decennia lang weg te werken. De Vlaamse Regering en het Agentschap Wegen en Verkeer willen een tunnel ter hoogte van het kruispunt van de N60 met de Zandstraat en de Ommegangstraat ter hoogte van de grensscheiding van Ronse met Kluisbergen en Maarkedal. Verderop, ter hoogte van de Schavaarthelling wordt de nieuwe N60 een viaduct van meer dan 500 meter met een hoogte van 6 tot 10 meter, wat een zeer ingrijpende verandering op het vlak van uitzicht zal zijn.

Geen 'missing link' meer

"De Vlaamse overheid heeft het voortdurend over een 'missing link', maar dat is ze niet meer", vindt Bart Tsiobbel. "Het zwaar verkeer heeft nu al alternatieven om uit het Ronsese stadscentrum te blijven. Als je van Gent naar het Noord-Franse Valenciennes moet, rijd je beter via de E17. Het nieuwe tracé zal maar een tijdswinst van vijf tot tien minuten opleveren. De missing link van vijf kilometer mondt (een viervaksbaan, n.v.d.r.) uit in een tweevaksbaan, maar in Wallonië zal men zeker niet investeren in een viervaksbaan", zegt Butch Lauwerier, woordvoerder van de 'Trek geen streep door Ronse', dat een een tiental Ronsese actievoerders telt.


"Heel wat bewoners van de Fiertelmeers, de Kapellestraat en de aanpalende straten vrezen een aantasting van het landschap. "Wat één van de mooiste hoekjes van de Vlaamse Ardennen is, wordt met dit tracé verminkt", stellen de actievoerders in hun bezwaarschrift.


"Natuurlijk zal een doortrekking ook een forse daling van de waarde van de woningen in de hele omgeving veroorzaken", zegt Lauwerier.


Tsiobbel vreest ook dat de aantasting van het onroerend cultureel erfgoed. "Er staan verschillende beschermde monumenten die bedreigd zijn", zegt hij.


Tijdens de infomarkt over het nieuwe tracé, midden maart dit jaar, waren bewoners van Schavaart en de Fiertelmeers erg bezorgd om de mogelijke lawaaihinder. "Met een viaduct van 6 tot 10 meter zal de buurt zeker lawaaihinder ondervinden", merken de leden van het actiecomité nu op. "Ongetwijfeld zal al het fijn stof een heel nadelige invloed op de gezondheid van de omwonenden hebben. Dit achterhaalde tracé houdt geen of onvoldoende rekening met het menselijke aspect."


De kostprijs van de aanleg van de missing link is geraamd op een 165 miljoen euro. "Wat al zeker niet te verantwoorden is", vervolgen ze. "Vooral als je weet dat er gekozen wordt voor een publiek-private samenwerking voor de realisatie. Op een termijn van 30 jaar kost dit tracé zeker het vier-tot vijfvoudige."


Vrijdag 11 april loopt het openbaar onderzoek af. Het actiecomité 'Trek geen streep door Ronse' zal die dag dan haar gezamenlijk bezwaarschrift in het Ronsese stadhuis indienen. "En dat is maar het begin van verdere acties om de bevolking te sensibiliseren", waarschuwt het actiecomité nu al. Tijdens de infomarkt benadrukte Wegen en Verkeer dat de bezwaren grondig zouden bekeken worden.