Bijkomend onderzoek voor Ventilusproject: “We gaan voor constructief overleg, maar bovengrondse hoogspanning kunnen en zullen we niet aanvaarden”

Met een filterblokkade in Lichtervelde maakten bezorgde burgers duidelijk dat ze de nieuwe hoogspanningslijn niet zien zitten.
Joke Couvreur Met een filterblokkade in Lichtervelde maakten bezorgde burgers duidelijk dat ze de nieuwe hoogspanningslijn niet zien zitten.
Er komt bijkomend onderzoek naar de haalbaarheid van een ondergrondse leiding in het Ventilusproject. Daarnaast zullen experts zich ook buigen over thema’s als gezondheid, landbouw, vogelslachtoffers en waardevermindering. De omwonenden, die zich de voorbije maanden al luid en duidelijk lieten horen tegen een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn zijn tevreden en willen zich constructief opstellen maar spreken direct ook duidelijke taal. “Het huidige voorstel voor een bovengrondse hoogspanning kunnen en zullen we niet aanvaarden.”

Het Ventilusproject, de nieuwe hoogspanningslijn die de elektriciteit opgewekt door windmolenparken op zee naar het binnenland moet transporteren, beroert al sinds het voorjaar de gemoederen in heel wat West-Vlaamse gemeenten. Bezorgde bewoners die liever geen hoogspanningslijn van 380 kV boven hun hoofd zien verschijnen vormden verschillende buurtcomités en organiseerden onder meer een filterblokkade, trokken met doodskisten naar gemeenteraadszittingen,… Bovendien leverde een eerste participatieronde zowat 4.000 suggestieschriften op. Daarmee vroegen de omwonenden verder onderzoek naar de schadelijke gevolgen van de geplande hoogspanning en naar alternatieve mogelijkheden zoals het ondergronds, en in gelijkspanning, uitvoeren van het traject. De voorbije maanden werden al die opmerkingen en suggesties bekeken en geanalyseerd en vrijdag werd uiteindelijk de procesnota voor het Ventilusproject voorgesteld aan het Vlaams Parlement.

Bij de infomarkt omtrent het  Ventilusproject in Lichtervelde brachten bezorgde omwonenden zelfs doodskisten mee.
Joke Couvreur Bij de infomarkt omtrent het Ventilusproject in Lichtervelde brachten bezorgde omwonenden zelfs doodskisten mee.

Uit die nota blijkt dat er in eerste instantie meer onderzoek komt naar de technologische mogelijkheden om het Ventilusproject te realiseren, en dus ook naar de haalbaarheid van een ondergrondse leiding waar de omwonenden voorstander van zijn. Daarnaast komt er ook extra onderzoek omtrent gezondheid, landbouw, vogelslachtoffers en waardevermindering. Een eerste opsteker voor de bezorgde bewoners van het Ventilustraject. “Met de nieuwe procesnota krijgt onze oproep naar verder onderzoek en betrokkenheid een antwoord van de stakeholders. Het Departement Omgeving Vlaanderen liet al duidelijk verstaan dat we als bewoners actief betrokken zullen worden bij het technische luik. We hopen ook bij de andere thema’s een rol te kunnen spelen”, reageren Lieven Vandamme en Franky Snaet, woordvoerders van de bewoners. “Het stemt ons alvast hoopvol. We geloven erin dat we samen een goede oplossing zullen vinden want economische belangen mogen natuurlijk geen voorrang krijgen op onze gezondheid. Een project ten bate van iedereen kan zijn lasten niet laten wegen op slechts een klein deel van de bevolking. We streven naar een gezonde en verantwoorde oplossing, waar het traject uiteindelijk ook komt. Constructief overleg is daarvoor een gezonde basis. Wij willen in overleg gaan met alle betrokken partijen. Maar het huidige voorstel van een bovengrondse hoogspanning kunnen en zullen we niet aanvaarden.”

Ook tijdens de passage van de Binck Bank Tour afgelopen zomer werd een krachtig signaal gegeven.
Joke Couvreur Ook tijdens de passage van de Binck Bank Tour afgelopen zomer werd een krachtig signaal gegeven.

Naar aanleiding van de nieuwe procesnota schreven alle bezorgde burgers gezamenlijk een open brief gericht aan de Vlaamse regering. Deze kan je hier integraal lezen:

 Met één stem vanuit de verschillende regio’s

Al enkele maanden wordt ons leven beheerst door het Ventilusproject (https://www.ventilus.be/). Dit project in zijn huidige vorm heeft een enorme impact op de fundamenten van ons leven: onze gezondheid, onze thuis, de leefbaarheid van onze omgeving en onze broodwinning.

Het enige positieve aan heel dit project is dat het ons als bevolking samengebracht heeft. Met duizenden zijn we, bezorgde burgers die ontgoocheld zijn in hun politieke vertegenwoordigers over de aanpak van dit project. Vandaag brengen we, met de verschillende buurtcomités, met één stem een duidelijk standpunt naar voor:

· We zijn absoluut niet tegen het gebruik en de ontsluiting van duurzame energie, zolang het transport ook op een duurzame manier gebeurt, met respect voor mens en natuur. Zoals de huidige plannen voorliggen is Ventilus een project ten bate van de ganse gemeenschap, waarvan de grote lasten ten nadele van enkele burgers komen.

· We zijn bereid tot dialoog met alle betrokken partijen en willen constructief meewerken. Het huidige voorstel met bovengrondse hoogspanningsmasten kunnen en zullen wij echter niet aanvaarden.

Wat wij vragen aan de Vlaamse regering is ook kristalhelder: plaats de gezondheid van uw burgers en de leefbaarheid van hun omgeving als prioriteit in dit project en niet de economische belangen die nu ontegensprekelijk voorrang krijgen. Met vage beloftes en politieke statements kunnen wij niets aanvangen. Indien er niet feitelijk kan aangetoond worden dat met deze aspecten rekening is gehouden, zullen wij ons blijven verzetten, op elke manier die ons wettelijk toegelaten is. Want zo is de kern van ons leven bedreigd.

Enkele vragen 

Sinds het nieuws van het Ventilusproject gaat er geen dag voorbij dat wij hier niet mee bezig zijn. Het huidige voorstel voor een bovengrondse hoogspanning kunnen we onmogelijk aanvaarden. Bovendien hebben we het gevoel dat we weinig informatie krijgen over alternatieven en onderzoek. We blijven dan ook met heel veel vragen zitten. Enkele daarvan moeten absoluut beantwoord worden voor er volgende stappen mogelijk zijn in dit project. Zoals deze:

1. Welke normen zullen gehanteerd worden voor het toegelaten stralingsniveau? 

Op de website van de Vlaamse regering staan twee verschillende normen: 0,3-0,4μT is de richtwaarde, waarbij er een risico is, 20 μT is de interventiewaarde, waarbij er kan overgegaan worden tot maatregelen. De interventiewaarde ligt dus maar liefst 50 keer hoger dan de richtwaarde. Er zijn geen precedenten van een dergelijke zware lijn, dus kan er op geen enkele manier aangetoond worden dat ze niet schadelijk is. Vanuit het voorzorgsprincipe eisen wij dan ook dat de richtwaarde van 0,3-0,4μT als maximale gemiddelde belasting op een periode van 24 uur zou toegepast worden. Kan de Vlaamse regering bevestigen dat dit de te volgen norm wordt, verder in het traject, welke technolgie dan ook moge gebruikt worden?

2. Op welke manier zal de Vlaamse regering de afdwingbaarheid van de gehanteerde norm garanderen, niet alleen in theorie en via rekenmodellen, maar ook in de praktijk en op lange termijn? 

Met de huidige technologische stand van zaken is het mogelijk om tegen een zeer lage relatieve kost een permanent meetsysteem op te zetten die het werkelijke stralingsveld permanent in kaart brengt, niet alleen vlak na de bouw van de lijn, maar continu en op lange termijn. Wordt een dergelijk meetsysteem meegenomen in het projectvoorstel?

3. Wat zal er gebeuren met gezinnen die in een zone wonen waar de toegelaten norm overschreden wordt?

Dit zowel in theorie (voor de realisatie van het project), maar ook in de praktijk, na de realisatie, wanneer bijvoorbeeld 3 jaar na ingebruikname de lijn opeens zwaarder belast wordt en de gevarenzone groter wordt. Welke garanties worden hierop gegeven?

4. Hoe wordt het aspect gezondheid en leefbaarheid afgewogen tegen economische haalbaarheid? 

We hebben al een paar keer te horen gekregen dat de economische haalbaarheid van alternatieven, zoals een ondergronds traject in gelijkspanning, er voor zorgt dat ze niet realiseerbaar zijn. Hoe wordt het aspect van gezondheid en leefbaarheid gewogen in deze vergelijking? Welke prijs wordt geplakt op het risico op potentiële gezondheidsproblemen bij duizenden burgers? De meest kwetsbare groep, onze kinderen, loopt op basis van de statische informatie die we vandaag voor handen hebben blijkbaar het hoogste risico.

5. Op basis van welke gegevens werd een alternatieve uitvoering in gelijkspanning geweerd?

 Het traject uitvoeren in gelijkspanning werd niet weerhouden wegens economisch niet haalbaar. Kan u ons het cijfermateriaal bezorgen dat hiervoor gebruikt werd?

6. Wat is het stralingsveld van de lijn zoals ze vandaag gepland staat, op een maximale belasting (100%)? 

Dit is in se een simpele vraag. Er bestaat een rekenmodel voor, maar toch krijgen wij hier geen antwoord op. Dit is onbegrijpelijk voor ons en zorgt voor een zeer groot wantrouwen.

 7. Welke alternatieven werden er voorgesteld en op basis waarvan werden ze al dan niet weerhouden voor het vervolg van het project? 

Er werden heel wat alternatieven voorgesteld door de bevolking (onder meer een alternatief traject langs waterwegen). Kan u ons een overzicht bezorgen van alle ingediende voorstellen, met de argumentatie waarom die wel of niet weerhouden werden in de volgende stappen van het proces?

Dit is slechts een kleine greep uit de zeer vele vragen en bedenkingen waar wij, omwonenden, mee blijven zitten. Er zijn ruimschoots 4.000 suggestie formulieren ingediend, waarin bijkomend onderzoek gevraagd werd. Hieruit blijkt alvast dat we vandaag nog veel onduidelijkheid hebben. Indien de Vlaamse regering draagvlak wil voor dit project, dan zal ze ons vertrouwen moeten winnen met duidelijke, ondubbelzinnige antwoorden van partijen die geen economisch belang hebben in dit dossier. Als men daar niet in slaagt, dan is ze duidelijk nog niet klaar voor dit project.

Tot slot nog een oproep. De baseline op de website van de Vlaamse regering is “Verbeelding werkt”. We willen de Vlaamse regering oproepen om hun verbeelding te laten werken en goed na te denken hoe de wereld er zal uitzien in het najaar van 2024, wanneer dit project zou moeten afgewerkt zijn. Met de snelheid waarmee de technologie vooruitgaat en het bewustzijn in de wereld dat groeit rond het belang van onze leefomgeving is daar echt geen plaats meer voor hoogspanningsmasten uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Verbeelding werkt, winstbejag op korte termijn niet. 

Vanwege alle bezorgde burgers langs het huidige Ventilustraject
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • marc maene

    Hoogspanningslijnen veroorzaken een groeiachterstand bij baby's en peuters,vooral de hersenen kunnen nooit volgroeid geraken,in de nabijheid van hoogspanningslijnen.Er is ook een federale wetgeving die zegt dat hoogspanningslijnen altijd onder de grond moeten.Slechts na toestemming van burgemeester en schepenen mag dit bovengronds ! Ons motto moet zijn "gelijk waar het komt,onder de grond !! "

  • Francky Libbrecht

    Zijn dit dan mensen die elektriciteit halen met emmers?