Actiecomité verzet zich tegen bouw windturbines in Oelegem

Een visualisatie van de geplande windturbine aan de Keerbaan.
Omgevingsloket Vlaanderen Een visualisatie van de geplande windturbine aan de Keerbaan.
De firma Ecopower deed midden februari een tweede aanvraag voor de bouw van drie windturbines op de site van Water-Link naast het Albertkanaal in Oelegem. In 2015 vocht het actiecomité de eerste aanvraag tot een bouwvergunning met succes aan tot bij de Raad van State. Ook tegen deze nieuwe aanvraag zal het comité bezwaarschriften indienen.

Het actiecomité zegt voorstander te zijn van groene energie maar is van mening dat de windturbines niet thuishoren in de buurt van woonwijken omdat ze negatieve gevolgen zullen hebben voor mens en omgeving, zoals geluidsoverlast, visuele hinder, slagschaduw, gezondheidseffecten en schade aan fauna en flora. De molens zouden vlak naast natuurgebieden komen te liggen zoals De Pont, Het Heerenbos en de kasteelkelder van Schildehof met een belangrijke vleermuizenpopulatie. De turbines zullen volgens het comité ook een industrieel karakter geven aan de historische Bellevuedreef in Schilde en zullen het vastgoed devalueren aan de Bredabaan en de Creyboschlaan in Ranst.

Geluidsoverlast

Het online dossier van de bouwaanvraag bevat informatie over de afstand tot woningen, het geluid, de slagschaduw en de invloed op het landschap van de geplande turbines. Hieruit blijkt dat het project voldoet aan de VLAREM-geluidsnormen en de wettelijke normen voor slagschaduw. Toch betekent dat volgens het comité niet dat buurtbewoners geen hinder zullen ondervinden.

De VLAREM-normen bepalen volgens de actiegroep niets over laagfrequent geluid onder de 20 Herz omdat de mens dat niet kan horen. Nochtans zouden zulke frequenties volgens hen een negatieve impact kunnen hebben op de menselijke gezondheid omdat onze hersenen het geluid wel registeren dankzij de trillingen, al is daar nog geen sluitend bewijs voor. Het comité vindt het ook bedenkelijk dat de dichtstbijzijnde windturbine op minder dan 500 meter van tientallen woningen zou komen te staan en haalt aan dat andere landen vaak aanzienlijk grotere afstanden als minimumnorm hanteren.

Geen significante negatieve gevolgen

Tom Willems van Ecopower bevestigt dat windturbines een effect hebben op de omgeving, maar benadrukt dat de negatieve gevolgen bij dit project niet significant zijn. “Het MER-rapport en het omgevingsdossier bevestigen dat de hinder van de geplande windturbines minimaal zal zijn. Qua geluidsimpact zitten we voor de woonwijken onder de 39 dB(A) gedurende de avond en de nacht. Volgens een studie van WGO leiden geluiden onder de 40 decibel niet tot noemenswaardige klachten”, zegt hij. “De windmolens zullen op de fauna en flora globaal geen negatieve effecten veroorzaken. Bij detectie van vleermuisactiviteit of bij een teveel aan slagschaduw bij de omliggende woningen zullen de windturbines automatisch worden stilgelegd.”

Doordat de site van Water-Link op de grens ligt van Ranst, Schilde, Wijnegem en Wommelgem hoopt de actiegroep om ook in die gemeenten zo veel mogelijk inwoners te informeren over haar bezwaren tegen de bouwaanvraag. Na het openbare onderzoek, dat momenteel lopende is, zal de gemeente advies geven over het project op het college. De beslissingsbevoegdheid ligt nadien bij de Provincie Antwerpen, waarbij ook de vergunningsaanvraag werd ingediend.

Uitstel wegens corona

Op 20 maart trad een nooddecreet ten gevolge van het coronavirus in werking. Deze machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake geldende procedurebepalingen zoals onder andere het opschorten van openbare onderzoeken. Op 24 maart schortte de Vlaamse Regering de lopende openbare onderzoeken op. Deze worden verder gezet op 24 april. Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.

Een visualisatie van de geplande windturbine in de Bellevuedreef in Schilde (achteraan).
Omgevingsloket Vlaanderen Een visualisatie van de geplande windturbine in de Bellevuedreef in Schilde (achteraan).