Groen verzet zich tegen bouw van wijk met 48 huizen op grens van Eine en Heurne: “Blijf van open ruimte af, want er is in onze stad geen nood meer aan nieuwe woningen”

Op dit perceel tussen de Heurnestraat en de spoorweg wil een West-Vlaamse projectontwikkelaar een wijk met 48 woningen bouwen.
Ronny De Coster Op dit perceel tussen de Heurnestraat en de spoorweg wil een West-Vlaamse projectontwikkelaar een wijk met 48 woningen bouwen.
Een West-Vlaamse projectontwikkelaar heeft bij de stad een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van 48 woningen langs de Heurnestraat op de grens van Eine en Heurne. De partij Groen heeft tegen het project al meteen bezwaar aangetekend. “Er is in onze stad geen nood meer aan meer nieuwe woningen”, motiveert Steven Bettens het protest.

De vennootschap Provum uit Tielt wil de nieuwe woonwijk optrekken tussen de achtertuinen van de woningen van de Heurnestraat 135 tot en met 161 en de spoorweglijn Gent–Oudenaarde. 
Aan de andere kant van de spoorwegberm liggen de Heurnemeersen, een erkend natuurreservaat, beheerd door Natuurpunt. De plannen voorzien de bouw van 48 eengezinswoningen, gegroepeerd in verschillende blokken. De ontwikkeling van het project zal gebeuren op een perceel bouwgrond in het verlengde van de recente verkaveling met vrijstaande eengezinswoningen in de Textielstraat.

Bezwaarschrift

Tijdens het openbaar onderzoek, dat nog loopt tot en met 29 februari, heeft de partij Groen Oudenaarde een bezwaar ingediend tegen het bouwproject. “Deze verkaveling betekent het verder aansnijden van de open ruimte tussen de Heurnestraat en de spoorweg. Die open ruimte loopt steil af en vormt eigenlijk de overgang van het woonlint langs de Heurnestraat en de Heurnemeersen. Jammer dat ook die open ruimte zou wordt aangetast, zeker als je weet dat er de komende jaren geen nood is aan het aansnijden van bijkomende woongebieden”, motiveert Steven Bettens de tegenstand van Groen.

Op twee woningen na is de volledige woonbehoefte voor Oudenaarde tot en met 2027 gedekt

Steven Bettens

Bettens maakt een rekensom. Uit een woonbehoeftestudie die het stadsbestuur in 2018 liet maken, blijkt dat Oudenaarde voor de periode 2018 tot en met 2027 nood heeft aan 786 bijkomende wooneenheden. De stad Oudenaarde verleende in 2018 en tijdens de eerste tien maanden van 2019 al bouwvergunningen voor in totaal 434 nieuwbouwwoningen.  Tellen we daarbij de op stapel staande ontwikkeling van de site Saffre (265 wooneenheden) en de afwerking van de Scheldekop (nog 85 te vergunnen wooneenheden), dan komen we aan 784 wooneenheden. Op twee woningen na is de volledige woonbehoefte tot en met 2027 gedekt. Het is dus helemaal niet nodig om op de grens van Eine en Heurne nog eens 48 huizen te laten bouwen. Als het stadsbestuur toch een vergunning aflevert voor deze verkaveling, is het helemaal niet geloofwaardig met zijn voornemen in het beleidsplan om open ruimte maximaal te beschermen ”, bedenkt Bettens.

Sites Santens en Solvay

Er is volgens hem nog een bijkomend argument om niet meer te bouwen in volgens hem minder gunstig gelegen woongebieden. “Er is ook nog het plan voor grote stadsinbreidingsprojecten op de site Santens en de site Alvey aan het station in Eine. Die projecten nemen géén extra open ruimte in beslag, maar houden rekening met (maximaal) 600 nieuwbouwwoningen (500 op de site Santens en 100 op de site Alvey). Als die plannen goedgekeurd worden, is het zo klaar als pompwater dat er de komende decennia nergens in Oudenaarde nog woonuitbreidingsgebieden of woongebieden moeten aangesneden worden”, besluit Bettens.