Onderzoek naar eventuele vervuiling bij saneringswerken

Er zal deze maand nog extra onderzoek verricht worden naar de al dan niet vervuiling van een oever van het bufferbekken aan het Kasteel van Houtem in Ramsdonk. Een aannemer liet bij saneringswerken vervuild slib veel langer dan aangewezen op de oever liggen. Als de omgeving hierdoor vervuild werd, dan moet de aannemer die vervuilde gronden saneren.

Enkele weken geleden werd gestart met saneringswerken in het bufferbekken langs de Stichelaarstraat in Ramsdonk. Oppositiepartij N-VA diende eind augustus een klacht in bij de milieudienst van de gemeente omdat een aannemer het vervuilde slib niet binnen de 24 uur na de opgraving afvoerde, maar lange tijd stockeerde op de oever van het bufferbekken. Daardoor is de grond mogelijk vervuild. Inmiddels werd een extra gemeenteraad bijeengeroepen en tijdens die zitting kwam de projectleider van Aquafin uitleg geven.

Uit bodemanalyses van het bufferbekkenslib bleek dat er geen overschrijdingen werden vastgesteld op vlak van milieukwaliteitsnormen. Alleen de hoeveelheid minerale oliën werd ruim overschreden. Verdere analyses zullen nu moeten uitwijzen of de oever vervuild geraakte door het slib dat er te lang opgeslagen werd. Indien dat het geval is, dan zal de aannemer moeten instaan voor de sanering van de bekkenoever. De verdere slibruiming en -afvoer zal deze en volgende maand gebeuren. (RDK)