Veel werk op de plank blijven liggen

BESTUURSAKKOORD DOORGELICHT | MECHELEN

Mechelen mocht onlangs nog voor de herinrichting van de winkelboulevard de Bruul de Prijs Publieke Ruimte 2018 in ontvangst nemen.
David Legreve Mechelen mocht onlangs nog voor de herinrichting van de winkelboulevard de Bruul de Prijs Publieke Ruimte 2018 in ontvangst nemen.
Over prioriteiten kan je discussiëren, maar niemand die het uittredende stadsbestuur ervan kan beschuldigen te hebben stilgezeten. Mechelen was bij momenten een grote werf. Toch toonde de coalitie van Vld-Groen-M+, N-VA en CD&V zich in het beleidsprogramma nog een flink stuk ambitieuzer. Het bestuur wist veel punten (deels) te realiseren, maar evengoed bleef er nog heel wat werk op de plank liggen.

GELUKT

1Nieuwe Bruul.

De vernieuwing van de Bruul werd bestempeld als een cruciaal dossier voor deze bestuursperiode en kwam er ook. Het werd een aangenamere winkelstraat met mooie pleinen, denk maar aan Vijfhoek en Botermarkt. Het verlengde van de Bruul tot aan het station werd evenwel nog niet gerealiseerd, een tunnel voor het Vestenverkeer onder het Kardinaal Mercierplein evenmin.

2Netwerk van stadsparken.

Het netwerk van nieuwe stadsparken en kleinere groene plaatsen in en rond de stad kwam er. Denk maar aan de Sinte-Mette-, de Rik Wouters- en de Mensenrechtentuin in de binnenstad, Caputsteenpark, park Kalverenstraat en site Verbeemen (in wording) in wijken Noord en Nekkerspoel. De tuin van het aartsbisschoppelijk paleis zal over enkele maanden worden opengesteld. In het beleidsprogramma was ook nog sprake van een Battel-, Dijle-, Molenberg-, Vrouwvliet-, Boerenkrijg- en Spreeuwenhoekpark. Deze kwamen er niet.

3Ophaling roze zak.

Sinds februari 2015 worden de roze zakken voor plasticafval huis-aan-huis opgehaald, om de acht weken. Automatische sorteerstraatjes in de wijken voor Mechelaars die moeilijk op het containerpark geraken, kwamen er niet. Ivarem organiseerde wel een rondreizend containerpark.

4Hof van Busleyden geopend.

Mechelen heeft sinds enkele maanden zijn hedendaags stadsmuseum: het Hof van Busleyden. Vanaf volgend jaar kunnen de stukken worden bewaard in een erfgoeddepot op de Leuvensesteenweg, momenteel in aanbouw. Een permanent museum met werk van Rik Wouters, kwam er niet.

5Nieuw theater in de Maan.

Beeldsmederij De Maan kreeg in het najaar van 2015 een gloednieuw theater. Meteen kreeg de stad er een ontvangstruimte (in de Heilige Geestkapel) en cultuurcafé (KUUB) bij.

6Jeugdinstelling aan Jubellaan.

De stad investeerde mee in een besloten jeugdinstelling aan de Jubellaan. Een jaar na de opening had Emmaüs er begeleiding gegeven aan net geen honderd jonge delictplegers. Ongeveer één derde komt uit Mechelen.

7Brandweerkazerne (bijna) klaar.

Ze is nog niet open, maar de nieuwe brandweerkazerne nabij de Nekkerhal krijgt wel vorm. In het najaar van volgend jaar opent deze de deuren. Niet vermeld in het beleidsprogramma, maar ook de uitvoeringsdiensten krijgen er een plaats.

8Dijle aan Zandpoortvest weer open.

Er werd jaren over gepraat, sinds een paar maanden is het zover: de Dijle aan de Zandpoortvest is weer open. Het beleidsprogramma bepaalde ook dat er vlietjes zouden worden opengelegd waar mogelijk en dat gebeurde ook op de Botermarkt en in de Muntstraat, maar niet in de Van Hoeystraat.

9Aandacht voor Nekkerspoel.

De wijk Nekkerspoel kreeg bijzondere aandacht. De Nekkerspoelstraat werd overgedragen aan de stad en deels vernieuwd en er kwam een nieuwe verkeerscirculatie. Een centraal ontmoetingsplein tussen de Paardenkerkhof- en de Nekkerspoelstraat kwam er niet, wel een grotendeels nieuwe Grote Nieuwedijkstraat.

10Sociale renovatiegolf voortgezet.

Woonpunt bleef zwaar investeren in de renovatie van sociale woningen. In zes jaar tijd werden 1.009 woningen en appartementen gebouwd of vernieuwd. Aan 509 andere is de huisvestingsmaatschappij nog bezig. Daarmee wordt de doelstelling van 1.500 woningen gehaald. De doelstelling van 100 bijkomende sociale koopwoningen werd bijna gehaald in samenwerking met de Kleine Landeigendom. De 300 extra sociale woningen lukte niet. In de praktijk kwamen er wel bijna zoveel bij dankzij het terugdringen van de leegstand en de inzet van het Sociaal Verhuurkantoor.

NIET GELUKT

1Laagste lokale fiscale druk.

"Tegen 2018 moet Mechelen tot de Vlaamse centrumsteden behoren met de laagste lokale fiscale druk." Het is lastig vergelijken, maar afgaand op de aanvullende personenbelasting (ongewijzigd) en de onroerende voorheffing (wel verlaagd) is dat niet gelukt en blijft Mechelen in de middenmoot. Wel schrapte het stadsbestuur de algemene gemeentebelasting en kwamen er talentencheques en singlekorting. De keerzijde: de stedelijke dienstverlening werd duurder en via Ivarem kwam er een afvaltaks.

2Herziening van het Ruimtelijk Structuurplan.

Een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Mechelen kwam er niet, hoewel dit "als prioriteit bij het begin van de bestuursperiode" werd opgenomen.

3Meeste aantal passiefwoningen van centrumsteden.

"Tegen 2018 telt Mechelen het meeste passiefwoningen en hoort het qua energiepeil van woningen bij de beste drie centrumsteden." Volgens de Stadsmonitor waren in 2013 42% van de woningen energiezuinig, in 2017 59%. In de stand zakte de stad van een gedeelde 2de naar een 4de plaats. Ook andere duurzame projecten werden niet gehaald zoals die van een ecowijk aan de Oude Antwerpsesteenweg of windmolens, al werd voor dat laatste wel een aanzet gegeven.

4Bouw grote podiumzaal.

De bouw van een hedendaagse podiumzaal met minstens 800 zitplaatsen heette een must te zijn voor de werking van het Cultuurcentrum, maar kwam er niet. Daardoor kon het ruimtetekort voor het deeltijds onderwijs op de Minderbroederssite niet worden aangepakt.

5Vernieuwing Hof van Egmont.

Het niet realiseren van een Cultuurcentrum heeft er ook mee te maken dat de totale vernieuwing en omvorming van het Hof van Egmont tot een open woonzorgsite niet doorging. Ook het plan voor kleinschalig wonen voor personen met dementie of een psychische stoornis, bleef dode letter.

6Meer klantvriendelijke busregeling.

Het stadsbestuur zou met De Lijn en de Vlaamse regering onderhandelen over een nieuwe en meer klantvriendelijke busregeling, maar die kwam er niet. Ook de vraag om uitstoot- en geluidsarme en meer stadsvriendelijke bussen bleef onbeantwoord, net als nieuwe spoorinvesteringen: stopplaatsen in Mechelen-Noord en aan Planckendael en een lightrail naar Sint-Niklaas met stopplaats Hombeek en Leest.

7Nieuw gerechtshof.

De hogere overheden vielen wel vaker moeilijk te vermurwen. Met de vernieuwing van de Nekkerspoelstraat en de Vesten werd gestart, maar de Antwerpse- en Liersesteenweg en Jubellaan liggen er nog net zo bij als zes jaar geleden. Een nieuw gerechtshof bleef uit.

8Buiten zwemmen.

Na het uitbreiden van het aantal sporthallen zou de coalitie de buiteninfrastructuur prioritair aanpakken. Voetbalclubs KSC, KFC Muizen en Zennester kregen een nieuwe infrastructuur. Dat ging telkens om grote investeringen. Een heleboel andere projecten echter kwamen er niet: een ecologische openbare zwemvijver nabij het Vrijbroekpark, een openluchtzwembad aan het Keerdok, een Finse piste,...

91.000 kinderopvangplaatsen

De coalitie stelde zich tot doel om minstens duizend bijkomende kinderopvangplaatsen te realiseren. Het werden er minder dan de helft, volgens de voorzitter van het Sociaal Huis omdat de duizend niet nodig waren.

10Diversere politie en opwaardering wijkagenten

Het moet gezegd: de politie deed met 'The Force van Mechelen' inspanningen om meer allochtone medewerkers in het korps te krijgen. Voorlopig lukt dat nauwelijks, al loopt de campagne nog. Een andere doelstelling was de wijkpolitie op te waarderen. Het zal voor een volgende bestuursperiode zijn. (WVK)