Stad bouwt huidig stadsarchief om tot dienstencentrum: “Opening voorzien tegen 2023”

Het stadsarchief verhuist op termijn naar het oude postgebouw waardoor het huidige gebouw zal gebruikt worden om er een dienstencentrum in onder te brengen.
Yannick De Spiegeleir Het stadsarchief verhuist op termijn naar het oude postgebouw waardoor het huidige gebouw zal gebruikt worden om er een dienstencentrum in onder te brengen.
In navolging van andere steden en gemeenten krijgt Lokeren eindelijk een lokaal dienstencentrum. De lokale ouderenraad juicht het nieuws toe. “De centrale locatie is een pluspunt. Toegankelijkheid wordt wel een aandachtspunt”, zegt Marc Cogen, voorzitter van de Ouderenraad.

Al in de vorige legislatuur was er sprake van de oprichting van een dienstencentrum. Ook verschillende oppositiepartijen drongen aan op de komst van een centrale ontmoetingsplek voor senioren, mantelzorgers en kwetsbare personen, net als de Lokerse Ouderenraad. “Al sinds onze oprichting in 2009 zijn wij vragende partij. Dat er nu eindelijk witte rook is, kunnen wij enkel toejuichen”, zegt voorzitter Cogen.

“We zijn op zoek gegaan naar een locatie in het centrum, om goed bereikbaar te zijn en dicht bij de grootste concentratie van senioren”, zegt schepen van Welzijn Nina Van der Sypt (CD&V). “Door de herschikking van de diensten zal onder meer het archief verhuizen naar het oude postgebouw en komt er ruimte vrij in de Torenstraat: namelijk in het huidige archief en ook de bureelruimten van de culturele dienst.”

De Ouderenraad juicht de komst van een dienstencentrum toe.
Yannick De Spiegeleir De Ouderenraad juicht de komst van een dienstencentrum toe.

Ook Van der Sypt geeft toe dat de ingebruikname als dienstencentrum een grondige verbouwing zal vergen. “We willen hierbij een beroep doen op Vlaamse subsidies via het Vlaams Infrastructuurfonds VIPA.” De stad wil een samenwerking stimuleren tussen de toekomstige medewerkers van het lokaal dienstencentrum en het bestaande netwerk van verenigingen. “Ook onontbeerlijk voor de werking: de ondersteuning door vrijwillgers.”

Het dienstencentrum moet een aanbod brengen dat aanvullend is ten opzichte van het bestaande aanbod van de vele aanbieders van sociaal-culturele en informatieve activiteiten in Lokeren. “De ontwikkeling van de werking en de accommodatie van het lokaal dienstencentrum zal in samenspraak gebeuren met de doelgroep, onder meer in samenwerking met de Lokerse Ouderenraad, het verenigingsleven en andere relevante organisaties”, schetst Van der Sypt. “

Toegankelijkheid

“In eerste instantie willen we bekijken of deze locatie doeltreffend en optimaal toegankelijk is en welke ingrepen daarvoor noodzakelijk zijn. Een mogelijke piste is het creëren van een ingang via het Kerkplein langs het steegje tussen de bibliotheek en de dekenij”, vult Cogen aan.

Er wordt naar gestreefd om tegen 2023 het lokaal dienstencentrum te kunnen openen. “In de loop van de volgende maanden zal deze timing verder moeten verfijnd worden, met de gedetailleerde uitwerking en planning van het dossier.”