Grimbergen start ‘Integraal Veiligheidsoverleg’ op en zet daarmee extra hard in op meer leefbare gemeente

Burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) samen met Eerste schepen Philip Roosen (N-VA) en schepen Bart Laeremans (Vernieuwing).
Lukas Burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) samen met Eerste schepen Philip Roosen (N-VA) en schepen Bart Laeremans (Vernieuwing).
De gemeente Grimbergen wil extra hard inzetten op haar leefbaarheid voor de inwoners. Veiligheid speelt daar vanzelfsprekend een belangrijke rol in. Om die reden werd op de gemeenteraad van 23 januari de goedkeuring gegeven aan het Integraal Veiligheidsoverleg, waarbij onder andere politie, schepenen, het buurtinformatienetwerk en verschillende diensten van het gemeentebestuur de handen in elkaar zullen slaan. 

Grimbergen draagt de veiligheid van haar burgers hoog in het vaandel. Dat bewijst het nieuwe plan van de gemeente, namelijk het opstarten van een Integraal Veiligheidsoverleg waaruit verschillende veiligheidsplannen zullen vloeien. De gemeente wil van een versnipperde regie rond veiligheid overgaan tot een gestructureerde aanpak waarbij alle partners betrokken zijn. “Het idee komt van onze korpschef Jurgen Braeckmans”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Samen met hem hebben we een structuur en aanpak vastgelegd waarmee we de komende jaren aan de slag kunnen.”

Juiste spelers

“In eerste instantie is veiligheid een zaak van de politie”, vertelt Eerste schepen Philip Roosen (N-VA). “Maar eigenlijk is het een zaak van vele partners. Het gaat niet enkel om het puur politionele werk. En daarom zullen zowel alle betrokken schepenen, de wijkwerking, het buurtinformatienetwerk en de dienst Integratie en vele andere partners hierbij betrokken worden. Op die manier kunnen we per topic alle juiste spelers die een link hebben met veiligheidshandhaving rond de tafel zetten en kan er nagedacht worden over hoe alle betrokken partijen ervoor kunnen zorgen dat onze samenleving leefbaar is. En zo kunnen we vanuit die groep, het Integraal Veiligheidsoverleg, vervolgens een Integraal Veiligheidsplan opmaken. Het plan is eigenlijk een concretisering van wat er in het overleg gebeurd.”

Vijf thema’s

Een concrete uitwerking van de plannen is er dus nog niet. Het bestuur heeft zich intussen wel al gebogen over de structuur van het Integraal Veiligheidsoverleg. “Dat toont aan dat we in Grimbergen wel vooruitstrevend zijn”, meent Roosen. “Het overleg zal zich bezighouden met vijf verschillende thema’s die gekoppeld worden aan veiligheid, namelijk verkeer, milieu, samenleving, wonen en bedrijvigheid. Wat betreft het milieu, zal er bijvoorbeeld gekeken worden naar de zaken die op dit moment spelen bij de buurtbewoners. Zo kunnen zwerfvuil en bedrijven die niet voldoen aan de milieuvoorschriften besproken worden en kan hiervoor een plan worden opgemaakt.”

“Bovenaan deze vijf thema’s staat een stuurgroep”, legt Roosen, voorzitter van de stuurgroep, uit. “In deze stuurgroep zit de korpschef, samen met mensen van zijn strategisch team, de burgemeester, de algemeen directeur van de gemeente, het afdelingshoofd Ruimte en het afdelingshoofd Mens. Elk van deze thema’s wordt geleid door een schepen, ieder in zijn bevoegdheid.”

Cijfers als basis

In de eerste maanden van 2020 zal het overleg voornamelijk cijfers bij elkaar sprokkelen rond veiligheid en misbreuken. “Op die manier kunnen we ons baseren op een aantal feiten en kan er een plan uitgerold worden voor elk van deze vijf thema’s, zowel op korte als op lange termijn. In de tweede helft van het jaar is het de bedoeling om onze plannen dan ook te realiseren.”

Binnen een aantal weken vindt een eerste vergadering van de stuurgroep plaats om enkele actiepunten op korte termijn op poten te zetten. “De aanwerving, opleiding en plaatsing van twee gemeenschapswachten-vaststellers is hierbij essentieel”, aldus Roosen.