‘Superdijk’ als buffer voor de Waaslandhaven in Verrebroek en Kieldrecht

rv
Er komt een ‘superdijk’ die de poldergemeenten Verrrebroek en Kieldrecht beter moet bufferen tegen de overlast van de haven. Na jaren van discussie bereikte het gemeentebestuur van Beveren hierover eindelijk een akkoord met het Vlaams Gewest.

Bedoeling is om op de bestaande dijk - parallel met de Hoogschoorweg en Blikken - een aaneengesloten, 3,3 kilometer lange, begroeide bufferdijk te creëren van Drijdijk tot Putten. “Deze landschapsbuffer zal zowel Verrebroek als Kieldrecht beschermen tegen licht- en geluidspollutie veroorzaakt door de Waaslandhaven”, zegt schepen van Linkeroever Bouwewijn Vlegels (N-VA). “De begroeiing van de dijk is cruciaal in de bufferende werking van de dijk. De dijk wordt daarom beplant met drie rijen grauwe abeel, een inheemse en snelgroeiende populierensoort. Langsheen deze bufferdijk zal ook een wandelpad gerealiseerd worden.”

De huidige bomenrijen van populier op Drijdijk hebben een beperkt verstorend effect op de nabijgelegen natuurgebieden. Dit komt omdat kraaien, eksters en roofvogels die zich graag nestelen in de kruinen van de bomen op de dijk, de nesten van de weidevogels in het natuurgebied verstoren of leegroven. Om die reden worden de rijen populier gefaseerd vervangen door een lagere begroeiing met knotwilgen.

Extra maatregelen

Het akkoord bevat ook nog extra maatregelen die het ecosysteem van de plaatselijke natuurgebieden versterken. Het Agentschap Natuur en Bos plaatst in Drijdijk een weidevogelraster die broedvogels beschermt tegen vossen en andere grondpredatoren. In Putten worden verspreid staande bomen gerooid en zal in opdracht van de Vlaamse Overheid een leegstaande loods gesloopt worden. Op middellange termijn zal ook een deel van de wegenis omgezet worden tot natuurgebied of geknipt worden voor autoverkeer. 

“Eind 2020 start de aanplant van drie rijen populieren op de nieuw aan te planten bufferdijk langs de haven”, vervolgt Vlegels. “Tegelijkertijd start het rooien van één rij van de bestaande populieren op Drijdijk. Pas als deze nieuwe bomen voldoende hoog zijn, zullen de twee bomenrijen ten westen van Drijdijk vervangen worden door knotwilgen. Dit garandeert een efficiënte afscherming van de haven.”

De populieren op de Drijdijk worden vervangen door knotwilgen maar een nieuwe 'superdijk' moet dit compenseren.
Kristof Pieters De populieren op de Drijdijk worden vervangen door knotwilgen maar een nieuwe 'superdijk' moet dit compenseren.