Voortaan naar vredegerecht in Asse

Het opdoeken van het vredegerecht in Grimbergen heeft ook gevolgen voor Merchtem. In de toekomst zal het de vrederechter in Asse zijn die bevoegd is voor conflicten in Merchtem, en dus niet langer het vredegerecht in Meise. Justitieminister Koen Geens (CD&V) kondigde vorig jaar al aan dat het vredegerecht in Grimbergen opgedoekt zou worden, wat een herverdeling van de gemeenten met zich meebrengt. Merchtem viel in het verleden ook al onder de territoriale bevoegdheid van Asse. De vrederechter is onder meer bevoegd voor geschillen inzake verhuur van onroerende goederen, conflicten over gebruik, onderhoud of beheer van gemeenschappelijke eigendom, erfdienstbaarheden, ruilverkaveling, of geschillen over de invordering van schulden. (WDS)