In België werken als vluchteling? Dit zijn de regels

Shutterstock
Werk is één van de belangrijkste pijlers voor integratie in onze samenleving. De grote stroom asielzoekers doet de vraag rijzen onder welke voorwaarden deze mensen in ons land tewerkgesteld kunnen en mogen worden. En kan iemand die slechts tijdelijk in ons land verblijft hier ook werken?

In principe kan je in België legaal werken als je beschikt over een wettig verblijf en

Werknemer bent
Je bent ingeschreven bij een bedrijf en ontvangt een wettelijk loon. Je sociale bijdragen worden automatisch verrekend via je loonbrief. De werkgever betaalt ook sociale lasten voor iedere werknemer.

Zelfstandige bent
Als zelfstandige moet je zelf zorgen dat je voldoende werk binnenhaalt. Het bedrag dat je van je klanten ontvangt is een brutoloon. Want als zelfstandige ben je verplicht zelf sociale bijdragen te betalen (pensioen, kinderbijslag, gezondheidszorg, sociale,...).

Werken als asielzoeker

Een asielzoeker die in een asielprocedure zit, moet over een Arbeidskaart C beschikken om als werknemer te kunnen werken. Hij kan deze arbeidskaart echter pas aanvragen na een wachttijd vanaf het moment van de asielaanvraag. Vroeger bedroeg deze wachttijd zes maanden. Omwille van de huidige vluchtelingencrisis werd dit teruggebracht tot vier maanden. Asielzoekers kunnen met een arbeidskaart C werken totdat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing heeft genomen. Asielzoekers die als zelfstandige willen werken, moeten een beroepskaart aanvragen.  

Een asielzoeker moet eerst een asielaanvraag indienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Daarna moet hij zich aanmelden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft, bv. het opvangcentrum. Daar kan hij een attest van immatriculatie model A (oranje kaart) krijgen die 3 maanden geldig is. Dit attest kan 3 maal met 3 maanden verlengd worden. Na 1 jaar wordt het telkens verlengd met een periode van 1 maand.

Werken als vluchteling

Wanneer een persoon eenmaal erkend is als vluchteling, dan is hij vrijgesteld van de verplichting om te werken met een arbeidskaart/beroepskaart (tenzij in geval van toekenning van subsidiaire bescherming). Hij krijgt al dezelfde rechten als iedere andere werkzoekende. Via de VDAB kan hij dan wel een aangepast begeleidingsplan volgen om hem te helpen bij de zoektocht naar werk.

Werken als EU-burger in België

Binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland is er een vrij verkeer van personen en diensten. Dit betekent dat iedere EU-burger vrij is om zich in België te vestigen en hier ook te werken. Ook buitenlandse firma's mogen hier eigen werknemers tijdelijk tewerk stellen, door middel van detacheringscontracten. De RSZ wordt dan betaald in het land van oorsprong. Deze mensen werken helaas vaak tegen een loon dat stukken lager ligt dan de Belgische lonen. Soms wordt ook de betaling van de sociale zekerheid ontdoken. Deze zogenaamde sociale dumping komt vaak voor in sectoren zoals de bouw, horeca en voeding (slachthuizen e.d.).

Buitenlanders die voor een Belgische onderneming werken, genieten dezelfde loon en arbeidsvoorwaarden als hun collega's.

Een toeristenvisum geeft je niet het recht om in België te werken.

Werken als seizoenarbeider

In bepaalde sectoren - landbouw, toerisme - kan je ook aan de slag als seizoenarbeider.

Werk je per jaar niet meer dan een bepaald aantal dagen als seizoenarbeider, dan hoef je geen sociale bijdragen te betalen. 

Ontvang je een werkloosheidsuitkering, dan mag je per jaar maximaal 65 dagen werken als seizoenarbeider.

Hierop zijn twee uitzonderingen:
In een landbouwbedrijf mag je maar 30 dagen per jaar als seizoenarbeider werken.
In de witloof- en champignonteelt mag je 100 dagen per jaar werken. Werkte je bijvoorbeeld 65 dagen in de tomatenteelt, dan mag je nog 35 dagen werken in de witloof- of champignonteelt.


Zoek je een job bij een bedrijf waar diversiteit hoog scoort? Bekijk deze vacatures op vacature.com.
Reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels