Dit zijn de sectoren met het grootste personeelsverloop

Kate Townsend/Unsplash
De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Er verdwijnen jobs, maar er komen er ook bij. Pas gestarte werknemers zetten hun eerste stappen op de arbeidsmarkt, anderen veranderen dan weer van job, gaan op pensioen of worden ontslagen. Al die bewegingen hebben een invloed op de arbeidsmarkt. 

Wat de dynamiek van werknemers betreft, het zogenaamde personeelsverloop, is het Vlaams Gewest de meest dynamische regio van ons land. Dat blijkt uit het Viona trendrapport 2019, uitgevoerd door de onderzoekers van het HIVA – KU Leuven.

Dynamiek van de Vlaamse arbeidsmarkt

Als je het over de dynamiek van de Vlaamse arbeidsmarkt hebt, dan gaat het enerzijds om de creatie en destructie van jobs, en anderzijds om de aanwervingen en exits van werknemers (het zogenaamde personeelsverloop). Het Viona trendrapport 2019, dat tot stand kwam in het kader van de Viona-Leerstoel Arbeidsmarktdynamiek, brengt beide factoren gedetailleerd in kaart.

Extra jobs

Goed nieuws voor wie momenteel werk zoekt! Het aantal jobs groeide de voorbije jaren telkens aan. In de ondernemingen en vestigingen gelegen in het Vlaams Gewest, kwamen er tussen juni 2016 en juni 2017 60 extra jobs bij per 1.000 bestaande jobs, tegenover 42 jobs die zijn verdwenen. Het resultaat is dus een sterke netto-groei van 18 extra jobs per 1.000 bestaande jobs.

Tussen de sectoren zijn er evenwel verschillen. Voor Vlaanderen als geheel valt 64% van de totale jobtoename in de commerciële diensten, in de niet-commerciële diensten is dit 17%, in de industrie 11%, en in de bouw 9%.

In absolute cijfers bekeken, is dit de top drie van sectoren met de grootste jobtoename: 

Administratieve en ondersteunende diensten (+ 21.745 jobs waarvan 9.950 in de uitzendsector)

Groot- en detailhandel (+ 21.701 jobs) 

Horeca (+ 14.475 jobs)

Bij die cijfers moet evenwel een kanttekening gemaakt worden, meer specifiek wat de ‘groot- en kleinhandel’ en de horeca betreft. Hoewel er in die sectoren veel jobs bij kwamen, verdwenen er ook heel wat: in beide sectoren is dus er een grote absolute jobafname (- 18.499 jobs in de ‘groot- en detailhandel’ en - 11.323 jobs in de horeca). Ook de ‘administratieve en ondersteunende diensten’ kennen een afname van jobs (- 9.445 jobs), maar die wordt ruimschoots gecompenseerd door de meer dan dubbel zo grote jobtoename.

Personeelsverloop

Qua werknemersdynamiek (dus aanwervingen en exits) is het Vlaams Gewest de meest dynamische regio van het land. Daarvoor zijn er verschillende verklaringen: de relatief oudere beroepsbevolking, wat leidt tot een vervangingsbehoefte, de grotere rol van uitzendwerk in de Vlaamse arbeidsmarkt, en de iets grotere bereidheid bij Vlaamse werknemers om van job te veranderen in vergelijking met de andere gewesten.

Voor alle ondernemingen en vestigingen in Vlaanderen was er over de periode van één jaar (2016-2017) een instroom van 423.121 werknemers en een uitstroom van 381.466 werknemers. Het gaat deels om dezelfde werknemers (werknemers die van het ene bedrijf overstappen naar een ander bedrijf), maar ook om werknemers die instromen vanuit een andere positie (bv. schoolverlaters) of uitstromen naar een andere positie (bv. pensioen).

In welke sectoren werd nu het meest aangeworven en vonden de meeste exits plaats? 

In absolute cijfers bekeken, is dit de top drie van sectoren met het grootst aantal aanwervingen in 2016-2017:

1. Administratieve en ondersteunende diensten (+ 114.901 werknemers) en uitstroom (- 103.618 werknemers). In deze sector zit onder andere de uitzendarbeid vervat, met logischerwijs veel in- en uitstroom door de vele tijdelijke, kortlopende jobs. 

2. Groot- en detailhandel.

3.  Industrie en menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Hoe evolueerden de aanwervingen in relatieve termen binnen deze sectoren, voor de periode 2014-2017? Uit het Viona trendrapport blijkt dat de in- en uitstroomgraden het hoogst waren in de sectoren ‘landbouw, bosbouw en visserij’, de horeca en ‘administratieve en ondersteunende diensten’. Het grote personeelsverloop kan ook in deze sectoren worden verklaard door het groot aantal kortlopende jobs en seizoensarbeid.

Tip: Zoek je een andere job en van plan om je ontslag in te dienen? Lees dan zeker eens onze handige ontslaggids.

Lees ook:

Zo is het om te werken in de retailsector (volgens de werknemers zelf)

In deze gevallen kan je baas opslag niet weigeren

Dit zijn de 10 jobs met de hoogste lonen