Taks op gsm-masten in Brussel: "Belastingverhoging die digitale toekomst afremt"

BELGA
"De Brusselse taks op GSM-antennes heeft niets te maken met een harmonisatie van de gemeentelijke belastingen, zoals minister Vanhengel beweert. Het is een ordinaire belastingverhoging die de digitale toekomst van Brussel zal afremmen, terwijl Brussel al aan de staart bengelt van digitaal Europa", waarschuwt Brussels N-VA Fractievoorzitter Johan Van den Driessche.

Vrijdag haalden de telecom-operatoren zwaar uit naar de plannen van de Brusselse regering om een gewestbelasting op GSM-masten te heffen. Er werd reeds 10 miljoen euro ingeschreven in de Brusselse begroting, maar de regering wacht de beslissing van het Grondwettelijk Hof af over een dergelijke taks in Wallonië.

Van den Driessche herinnert eraan dat de N-VA reeds tijdens het begrotingsdebat eind vorig jaar de maatregel had afgebrand. De naar schatting 1.400 GSM-antennes die het Brussels gewest telt, zullen elk belast worden met een vast bedrag van 8.000 euro. "Het is een kwalijke zaak dat de Brusselse regering overgaat tot het belasten van de noodzakelijke bedrijfsmiddelen van een onderneming. Alle Brusselse gemeenten hebben bovendien reeds een gelijkaardige taks van dezelfde ordegrootte (bv. Sint-Agatha-Berchem 9.009 euro in 2015). Wanneer de kostenbasis van een site ongeveer verdubbelt, zal dit de investeringen in die groeimarkt afremmen en de toegang tot 4G beperken", terwijl uit een Zwitserse studie blijkt dat Brussel reeds aan de staart van digitaal Europa bengelt. "Met deze taks gaat de Brusselse regering lijnrecht in tegen haar doelstelling om dit gewest uit te bouwen tot een digitale hoofdstad. Hoe ongeloofwaardig kan men zijn", stelt Van den Driessche.

De N-VA'er waarschuwt ook voor rechtsonzekerheid: "Volgens een onderzoek van de vereniging van de stad en gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest blijkt dat alle gemeenten reeds die belasting kennen en dezelfde technische basis hanteren. Bovendien bevat de gewestelijke begroting geen enkele provisie om de gemeenten te compenseren indien de gemeente deze belasting zouden afschaffen".

Brussels minister Guy Vanhengel.
PHOTO_NEWS Brussels minister Guy Vanhengel.

Vanhengel: "Wel harmonisatie en vervanging van gemeentebelastingen"

"De nieuwe gewestbelasting die voor gsm-zendmasten in het Brussels Gewest wordt ingevoerd heeft als doel tot 'meer transparantie' te komen en de huidige verschillende gemeentebelastingen te vervangen en zo tot 'een harmonisering en eenvormigheid' te komen. De gemeenten zullen ofwel de mogelijkheid krijgen om via opcentiemen hun inkomstenverlies te compenseren ofwel een compensatie krijgen via het gewestelijk Fiscaal Compensatiefonds". Dat zegt Brussels minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel vanavond in een reactie op Johan Van den Driessche.

Vanhengel verduidelijkt dat de nieuwe ordonnantie voorziet dat de taks 10 miljoen euro opbrengt. De Brusselse gemeenten hebben voor 2015 maar liefst een bedrag van 15 miljoen euro in hun begroting ingeschreven. "Door de verscheidenheid van die lokale taksen is er een gebrek aan doorzichtigheid die ervoor zorgt dat operatoren hun fiscale situatie moeilijk kunnen opvolgen. Deze situatie heeft tevens voor gevolg dat nieuwe uitbaters moeilijk kunnen beoordelen of het opportuun is om de markt te betreden", merkt de Open Vld-minister op.

Hij wijst er ook op dat de wens om een harmonisering door te voeren in het Brussels regeerakkoord staat en benadrukt dat hij nog zal overleggen met de operatoren en de gemeenten alvorens de ontwerp-ordonnantie aan de regering voor te leggen.

Het Brussels gewest telt 7.392 antennes (en zo'n 1.000 sites) op zijn grondgebied. De nieuwe gewestbelasting zal in beginsel verschuldigd zijn door de houder van de milieuvergunning voor de belaste zendinstallatie (of, bij gebrek aan een milieuvergunning, door de operator die gebruik maakt van de zendinstallatie). Het kadaster van Brussel Leefmilieu wordt de bron tot inkohiering, verduidelijkt Guy Vanhengel nog.