Resten van pesticiden in 7 op 10 gangbare wijnen

Thinkstock
Bij analyses van veertig gangbare wijnen die in ons land verkocht worden, heeft Test-Aankoop in 28 gevallen resten van pesticiden aangetroffen. Bij de 39 geteste biologische wijnen was dat slechts 2 keer het geval. Er is volgens de consumentenorganisatie echter geen reden tot paniek omdat de maximale toegelaten dosis (MRL) voor de verschillende pesticiden apart in geen enkel staal overschreden werd.

In één van de stalen die deze MRL het dichtst benaderden, werd 0,27 mg/kg pryimethanil gevonden. Iemand moet echter al 44 liter van deze wijn drinken om de MRL-waarde te overschrijden. In de helft van de wijnen met pesticidenresiduen was echter meer dan een pesticidensoort aanwezig. Bij twee witte wijnen liep dat aantal zelfs op tot 4. Tot nog toe is echter maar weinig onderzoek verricht naar de eventuele schadelijk effecten van dergelijke combinaties. Test-Aankoop stelt zich dan ook ernstige vragen bij de toxiciteit van dergelijke 'pesticidencocktails'.

Situatie verslechterd
In vergelijking met een vorig onderzoek in 2008 is de situatie voor gangbare wijnen verslechterd. Dat jaar werd in acht van de zeventien wijnen de aanwezigheid van een of meerdere pesticidenresiduen opgetekend. In het nieuwe onderzoek is dat aantal met 23 procent gestegen. Ook de gehaltes van de aangetroffen residuen lagen merkelijk hoger.

Bij de biologische wijnen verbeterde de situatie. In 2008 werden nog in vier van de zeventien geteste biologische stalen residuen aangetroffen, tegenover slechts twee op de 39 nu.

Vooral witte wijnen
Opvallend is dat de residuen vooral voorkomen bij witte wijnen. Van de negentien geteste rode wijnen bevatten acht stalen geen enkel residu, terwijl dit bij de witte variant slechts bij vier van de 21 het geval was. Ook alle geteste gangbare schuimwijnen bevatten pesticidenresiduen.

Daarnaast is ook het verband met het alcoholgehalte opvallend. In alle vijf geteste wijnen met een alcoholgehalte lager dan 12 graden waren sporen van pesticiden aanwezig, terwijl dat in bijna de helft van de wijnen van meer dan 13 graden niet het geval was.