Wie helpt
Hannes?

Wonen
Nu woont Hannes nog bij zijn ouders,
maar in 2020 gaat hij cohousen met en-
kele andere jongeren met een beper-
king. Op weekdagen zal er telkens gedu-
rende twee à drie uur een opvoeder aan-
wezig zijn om te helpen bij de organisatie
van het huishouden. Voor ondersteuning
bij klusjes in huis zullen de reguliere dien-
sten worden ingeschakeld, aangevuld
met vrijwilligers (familie en vrienden). 's
Nachts zal er in het huis in principe geen
opvoeder aanwezig zijn. Zeker tijdens de
eerste maanden zal Hannes in het week-
end terug naar zijn ouders gaan.
Dagbesteding
Hannes gaat drie dagen per week naar
De Zandberg, het kunstatelier van Groep
Ubuntu voor mensen met een beper-
king. Daar schildert en ontwerpt hij en
leert hij films maken. Eén dag per week is
hij aan het werk in het Sint-Amandscolle-
ge Zuid in Kortrijk, als assistent van de di-
recteur. Op dinsdag bemant hij het ont-
haal bij Groep Ubuntu.
Mobiliteit
Ook al stapt hij nu en dan eens de ver-
keerde bus op, in principe kan Hannes
zich zelfstandig verplaatsen. Voor moei-
lijkere trajecten kan hij rekenen op zijn
ouders, Groep Ubuntu of de taxidienst
van vzw Comforte, speciaal voor zorgbe-
hoevenden.
Vrije tijd
Net als alle andere jongeren van zijn leef-
tijd trekt Hannes er graag op uit. Een
wandeling maken kan hij in zijn eentje.
Op café of naar de kermis gaan, doet hij
samen met zijn broers of met vrienden.
Hij neemt ook regelmatig deel aan de ac-
tiviteiten van De Stroom, een vrijetijds-
dienst voor mensen met een beperking.
Met die organisatie vertrekt hij binnen-
kort voor drie weken naar Amerika.Alle artikels uit de krant