ONZE GEZONDHEIDSZORG BECIJFERD

De uitgaven voor gezondheidszorg nemen
een stevige hap uit het overheidsbudget.
Daar tegenover staat uiteraard de uitgebrei-
de sociale bescherming waarvan de gemid-
delde Belg kan genieten. Al krijgt niet elke
vorm van gezondheidszorg een groot budget.
Mantelzorg is goed voor heel wat zorguren,
maar kost de overheid erg weinig geld.
Sociale bescherming is veruit de grootste uit-
gavenpost van de overheid, zo blijkt uit cijfers
van de Nationale Bank van België uit 2017.
Van de 224,45 miljard euro aan overheidsin-
komsten vloeide 110,09 miljard euro naar
uitgaven voor sociale bescherming. Denk
daarbij aan uitkeringen voor pensioenen,
ziekte- en invaliditeit, werkloosheid, maar
ook aan vervangingsinkomens voor loop-
baanonderbrekingen, arbeidsongevallen en
leeflonen. Daarnaast vallen hieronder ook de
sociale uitkeringen voor onder meer gezond-
heidszorg en kinderbijslag.
2.650 EURO PER BELG
De gezondheidszorg vertegenwoordigt uit-
gaven voor 30,10 miljard euro in de vorm van
uitkeringen voor geneeskundige verzorging.
Dat is 2.650 euro per Belg. Een jaar geleden
becijferde de krant De Tijd dat van elke 100
euro die de Belgische belastingbetaler betaalt
14,2 euro naar gezondheidszorg gaat.
GEEN APART BUDGET
VOOR MANTELZORG
Mantelzorg is een bevoegdheid van de ge-
meenschappen en dus ook van de Vlaamse
overheid. Die heeft er geen apart budget voor,
aldus het Vlaams mantelzorgplatform. De
overheid erkent wel zes mantelzorgvereni-
gingen die elk een jaarlijkse subsidie van
100.000 euro ontvangen. Ook het Vlaams
Expertisepunt Mantelzorg - dat kennis bun-
delt en deelt en inzet op sensibilisering -
krijgt een subsidie van 300.000 euro voor de
periode van 2017 tot 2019.
GEEN VLAAMSE OF FEDERALE PREMIE
Voor mantelzorgers zelf is er geen Vlaamse of
federale premie. Ze kunnen wel van onder-
steuning genieten zoals gezinszorg, kortver-
blijf, dagopvang en andere vormen van zoge-
naamde respijtzorg. Maar de mantel- en
thuiszorgpremie voor zwaar hulpbehoeven-
den van 130 euro per maand komt toe aan de
zorgvrager, niet aan de mantelzorger. Som-
mige gemeenten hebben wel een premie voor
mantelzorgers, maar vaak gaat het om een
laag bedrag.
ENORME ECONOMISCHE WAARDE
De vergrijzing en de vermaatschappelijking
van de zorg maken bijkomende budgetten
voor ondersteuning van mantelzorgers no-
dig, vindt het Vlaams mantelzorgplatform.
<<Er wordt meer inzet van de eigen omgeving
verwacht, waardoor de druk op de mantel-
zorgers verhoogt. Dit waardevol menselijk
kapitaal moet goed ondersteund worden.>>
Uit onderzoek van de UHasselt blijkt trou-
wens dat mantelzorg ook een enorme econo-
mische waarde heeft. Als alle uren die man-
telzorgers aan hulp spenderen zouden wor-
den betaald, dan betekent dat een jaarlijkse
kost van 11,38 miljard euro. Dat is bijna even-
veel als het volledige Vlaamse budget voor
welzijn, volksgezondheid en gezin (11,4 mil-
jard). Uit het ouderenzorgonderzoek van
Marc Elchardus blijkt dat mantelzorgers in
de ouderenzorg het werk van 121.000 VTE
verrichten. Dankzij de hulp van mantelzor-
gers worden er 71.000 rusthuisbedden uitge-
spaard.Alle artikels uit de krant